... / ... / Verwijzer / Patiënt verwijzen

Patiënt verwijzen

Patiënt verwijzen t.b.v. Cardiothoracale Chirurgie
U kunt uw patiënt schriftelijk verwijzen door een brief  te faxen of op te sturen naar onderstaand adres. Om het proces van doorverwijzen zo efficiënt mogelijk te maken, vindt u hieronder de richtlijnen van de standaard en aanvullende onderzoeken die van belang zijn voor een juiste verwijzing.
Dient u vóór 15:00 uur een patiënt in, dan wordt deze dezelfde dag nog beoordeeld. U kunt vervolgens voor 17:00 terugkoppeling verwachten.

Erasmus MC
t.a.v. Planningssecretariaat Cardiothoracale Chirurgie, Kamer Rg-619
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Faxnummer: 010-7033993
Planningssecretariaat: 010-7035412 (op werkdagen tussen 08:00 en 16:30)
Voor overleg met de chirurg van de dag: 06 - 1422 9266
E-mail: planning.thoraxchirurgie@erasmusmc.nl  (Gelieve geen patiënten informatie via de e-mail versturen)

EVOCS: Kiezen uit de namen: J. Pieters of C. van der Burg

Hieronder treft u een overzicht van de standaard - en de aanvullende onderzoeken.
Een bijbehorende toelichting over specifieke onderdelen vindt u onder dit overzicht.
Dit zelfde overzicht is ook te downloaden door op de volgende link te klikken: Overzicht verwijsinformatie thoraxchirurgie Erasmus MC 

Voor iedere patiënt
 
- brief met basisgegevens en het behandelvoorstel
 - recente lab uitslagen: Hb, BSE of CRP, creatinine
 - X-thorax op CD of via EVOCS
 - ECG
 - longfunctie onderzoek (alleen op indicatie: gebruik longmedicatie, controle bij longarts)

CABG
 - CAG
 - TTE op CD in DICOM format of via EVOCS

Klepoperatie
 - TTE / TEE op CD in DICOM format, of via EVOCS met verslag
 - CAG: leeftijd > 40 jr
 - icc kaakchirurg als OK > 6 weken later gepland is

Aortachirurgie
 - CT-scan met contrast op CD, of verzonden via EVOCS
 - CAG: leeftijd > 40 jr
 - TTE / TEE op CD in DICOM format, of via EVOCS met verslag

Consulten en andere documenten:
Bij comorbiditeit ontvangen wij graag schriftelijke informatie ten aanzien van eventueel te treffen maatregelen rond de voorgenomen operatie en/of informatie met betrekking tot de prognose. In geval van re-operaties, waarbij de oorspronkelijke operatie niet in het Erasmus MC heeft plaatsgevonden, ontvangen wij graag een kopie van het oorspronkelijke operatieverslag. Bij reïnterventies voor coronair sclerose is het oorspronkelijk coronair angiogram van belang om tot een besluit over de indicatie te komen. In voorkomende gevallen deze graag meesturen.

Hieronder staat er een toelichting op bovengenoemde standaard en aanvullende onderzoeken.
Voor iedere patiënt:
Laboratorium onderzoek:

Hemoglobine, bezinking of CRP, creatinine. Indien nodig ander relevant laboratorium onderzoek.

X-thorax:
Het verslag van de radioloog dient toegevoegd te worden, of verzonden te worden via EVOCS (J. Pieters of C. van der Burg). Indien kalk in ascendens zichtbaar is op laterale opname, dan is een blanco CT thorax nodig.

ECG:
Een recent ECG. In het geval van paroxysmaal atriumfibrilleren met een frequentie van aanvallen van meer dan eens per dag eveneens graag een 24-uurs Holter onderzoek. Dit is belangrijk voor de keuze van de behandelingsmodaliteit. Bij permanent boezemfibrilleren volgen we een andere chirurgische benadering dan bij de paroxysmale variant. Indien aanvallen niet frequent voorkomen, zouden wij willen adviseren de patiënt te motiveren tijdens een aanval naar het ziekenhuis te komen om een ECG te laten maken. Eventuele ritmechirurgie is zeer afhankelijk van gedocumenteerd AF.

CAG - Coronair angiografie:
Bij alle patiënten die worden aangeboden voor een CABG. Graag aanleveren op CD-ROM in DICOM formaat of verzenden via EVOCS (J. Pieters of C. van der Burg). Voor patiënten die voor een andere ingreep worden aangeboden: mannen boven de 40 jaar en vrouwen boven de 50 jaar.

Ischaemie detectie en viabiliteitsonderzoek:
Dit onderzoek speelt met name een rol bij hartfalenchirurgie. Bij deze patiënten met vaak multipele infarctlittekens is het immers minder evident dat alle afwijkingen, die bij coronair angiografie worden geduid als "significant gestenoseerd", ook belangrijk genoeg zijn om te revasculariseren. Bovendien wordt dan duidelijk waar precies irreversibele schade is opgetreden. Bij de meeste patiënten met een indicatie voor coronairchirurgie speelt dit onderzoek geen rol; een enkele keer wel bij reoperaties.

Echocardiografisch onderzoek:
Alle patiënten die aangeboden worden voor klepoperatie ondergaan een TTE. Deze bij voorkeur aanleveren op CD/DVD-ROM in standaard (merk onafhankelijk) DICOM formaat, of verzenden via EVOCS (J. Pieters of C. van der Burg). Indien u GE (Echopac®) apparatuur gebruikt, kunt u onderzoek(en) exporteren naar CD of DVD op de echomachine zelf. Selecteer hierbij het betreffende onderzoek of patiënt en kies de optie "export to CD/DVD-Archive". Deze laatste optie maakt post-processing mogelijk (zoomen, aanpassing van de 2D- en color-gain en dergelijke). Indien ook een transoesofageaal onderzoek (TEE) vervaardigd is, dit graag op dezelfde wijze aanleveren. Een TEE onderzoek is altijd noodzakelijk voor een klepreconstructie. Het is overigens ook mogelijk dit onderzoek in het Erasmus MC te laten doen. Indien tijdens het CAG geen LV-injectie is gemaakt, dan graag een TTE aanleveren ter beoordeling van de LV-functie en eventuele wandbewegingsstoornissen.

CT-scan:
Een CT zonder contrast is geïndiceerd indien op X-thorax kalk in ascendens is gezien.
Een CT met contrast is geïndiceerd indien tijdens angiografie of bij echocardiografisch onderzoek verdenking ontstaat op een dilatatie van de aorta ascendens. Bij ernstige aortaklepinsufficiëntie dient overwogen te worden een CT-scan te maken. Graag aanbieden op CD, of verzenden via EVOCS (J. Pieters of C. van der Burg).
 
MRI-scan:
Van belang bij patiënten die aangeboden worden voor linkerkamer reconstructies. Hierbij zijn niet alleen de afmetingen van de kamers van belang maar ook de, middels late-enhancement, vastgestelde littekenlokalisatie en -omvang en de viabiliteit. Voorts kan een MRI behulpzaam zijn in de beoordeling van aortapathologie, met name bij coarctatie. Graag aanbieden op CD, of verzenden via EVOCS (J. Pieters of C. van der Burg).

KNO-focus onderzoek:
Alleen geïndiceerd voor patiënten met klachten van (chronische) infecties in het KNO-gebied die een klepoperatie moeten ondergaan. In overige gevallen heeft onderzoek uitgewezen dat dit niet noodzakelijk is.

Kaak-focus onderzoek:
In principe zou iedere patiënt met een hartklepaandoening of patiënten bij wie waarschijnlijk prothesemateriaal geïmplanteerd gaat worden (aortachirurgie, linkerventrikelreconstructie etc.) een gesaneerd gebit moeten hebben. Wij adviseren dan ook om in een vroeg stadium een consult kaakchirurgie te laten verrichten. In verband met mogelijke bacteriemie moet er tussen de sanering en de operatie in ieder geval 6 weken verstrijken. Verwijst u een patiënt bij wie nog geen sanering heeft plaatsgevonden, dan overleggen wij na acceptatie voor operatie met u of de sanering nog voor de operatie kan plaatsvinden. Is de wachttijd voor de operatie korter dan 6 weken, dan achten wij het verstandiger om de gebitssanering 3 maanden na de operatie te laten plaatsvinden, uiteraard onder antibiotische profylaxe.