Over ROAZ

Het is letterlijk van levensbelang dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats de juiste medische zorg krijgt.

De kwaliteit van de acutezorgketen wordt mede bepaald door de mate waarin zorgaanbieders: traumacentra, ziekenhuizen, huisartsenposten en ambulancediensten met elkaar samenwerken, elkaar informeren en van elkaars expertise en handelen op de hoogte zijn.

Zorgaanbieders van acute zorg hebben op basis van de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) de opdracht gekregen om afspraken te maken over zowel de reguliere acute zorg als de opgeschaalde acute zorg (tijdens ramp of crisis). Zij zijn daarom binnen het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) met elkaar verbonden. Zij werken samen aan verbetertrajecten om acutezorgketens verder te stroomlijnen. Zo draagt het ROAZ bij aan de continue verbetering van kwaliteit en bereikbaarheid van de acute zorg. Zij dient te zorgen voor een 7x24 uur werkend systeem waarin op voorhand duidelijk is naar welke instelling een patiënt vervoerd kan c.q. moet worden. Daarbij moet per regio naar een passende oplossing worden gezocht

Hierbij heeft het ROAZ de volgende taken:

  • in kaart brengen van het acute zorgaanbod in de regio
  • inzicht in en oplossen van witte vlekken in bereikbaarheid
  • afstemming van activiteiten tussen aanbieders van acute zorg
  • ondersteuning voor goede voorbereiding op geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises.

De ketenpartners in de acute zorg, verbonden binnen het ROAZ ZWN, streven naar excellente acute zorg binnen de regio Zuidwest Nederland. Hierbij worden regionale en landelijke 'best practices' nagestreefd. Dit streven is in september 2011 vastgelegd in het toekomstvisiedocument "Zorgkwaliteit als uitgangspunt". Dit document dient als basis voor de activiteiten binnen het ROAZ.