... / ... / Voor verwijzers / Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Afbeelding van verwijsborden Polikliniek

POLIKLINIEK PSYCHIATRIE ERASMUS MC

Informatie voor verwijzers

De onderstaande informatie is ook als PDF-document in te zien en te downloaden. KLIK HIER!

AANDACHTSGEBIEDEN EN ZORGAANBOD

De polikliniek Psychiatrie richt zich op diagnostiek, voorlichting, medicamenteuze behandeling, en kortdurende psychotherapie binnen de aandachtsgebieden:

  • Psychotische stoornissen
  • Depressieve stoornissen
  • Zwangerschapspsychiatrie met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van het (ongeboren) kind
  • Ziekenhuispsychiatrie: somatisch-psychiatrische comorbiditeit

Ook voor collegiale consultatie, behandeladvies of het aanvragen van een second opinion kunt u bij de polikliniek terecht. Na een poliklinische intake kunnen patiënten, indien nodig, worden aangemeld worden voor onze dagbehandeling of voor een klinische opname.
De polikliniek Psychiatrie van het Erasmus MC biedt een snelle en patiëntgerichte aanpak. De zorg op onze polikliniek wordt uitgevoerd volgens richtlijnen die zijn gebaseerd op het meest recente wetenschappelijk onderzoek.


ZORGLIJN PSYCHOTISCHE STOORNISSEN

Diagnostiek en behandeladvies
Patiënten met verdenking op een eerste psychotische episode of psychotische patiënten bij wie diagnostische of behandeltechnische vraagstukken bestaan, kunt u naar deze zorglijn verwijzen.

Specialisatie: geïntegreerde psychiatrische en somatische diagnostiek bij patiënten boven de 40 jaar met een eerste psychose
In het bijzonder kan bij patiënten die ná het veertigste levensjaar een eerste psychotische episode ontwikkelen diagnostiek plaatsvinden inclusief onderzoek naar eventuele somatische oorzaken.

Polikliniek, dagbehandeling en opnameafdeling
De zorglijn biedt snelle diagnostiek, mogelijkheid tot klinische opname en (indien nodig) behandeling bij patiënten met een psychotische stoornis. Tenslotte bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzing naar een vierdaagse deeltijdbehandeling voor patiënten met psychotische stoornissen.


ZORGLIJN DEPRESSIEVE STOORNISSEN

Diagnostiek en behandeladvies
Patiënten met verdenking op een unipolaire depressieve stoornis kunt u naar deze zorglijn verwijzen voor medicamenteuze en/of kortdurende psychotherapeutische behandeling.

Second opinion
Ook bieden wij de mogelijkheid voor een second opinion met betrekking tot diagnostiek, medicatieresistentie of elektroconvulsieve therapie.

Dagbehandeling of opname
Na een poliklinische intake kunnen patiënten, indien nodig, worden aangemeld worden voor onze dagbehandeling of voor een klinische opname.


CENTRUM ZWANGERSCHAPSPSYCHIATRIE

Patiënten met psychiatrische problemen tijdens de zwangerschap of tot 6 maanden na de bevalling, alsmede patiënten met een psychiatrische stoornis en kinderwens kunt u naar deze zorglijn verwijzen.

Postpartum psychiatrische aandoeningen: moeder-kindzorg
Voor postpartum psychiatrische aandoeningen geldt dat verwijzing naar onze polikliniek vooral geïndiceerd is als er tevens sprake is van een verstoorde moeder-kind relatie en/of een verstoorde ontwikkeling van het kind. Er bestaat voor deze doelgroep binnen de combipoli Psychiatrie/Kinder- en Jeugdpsychiatrie een uitgebreid behandelaanbod.
Let op: wanneer de bevalling meer dan 6 maanden geleden is (kinderen tussen de 6 maanden en 4 jaar oud) geldt een andere verwijsroute.

Klinisch kraambed
Voor patiënten met zwangerschapsgerelateerde psychiatrische problematiek bestaat in overleg met de gynaecologen de mogelijkheid tot een klinisch kraambed op de afdeling verloskunde van het Erasmus MC. Hierbij wordt de psychiatrische behandeling vanuit de polikliniek gecontinueerd.

Dagbehandelingen zwangeren/moeder-en-kind, kliniek
Tenslotte bestaat de mogelijkheid tot doorverwijzing naar een van de dagbehandelingen (zwangeren of moeder-en-kind) of, indien nodig, naar de kliniek waar een opname voor moeder en pasgeborene gerealiseerd kan worden.


POLIKLINIEK SOMA EN PSYCHE

Somatisch-psychiatrische comorbiditeit
Door lichamelijke ziektes kunnen psychiatrische problemen ontstaan, maar ook andersom. De klachten hangen vaak met elkaar samen.
De ziekenhuispsychiatrie houdt zich bezig met de zorg voor patiënten met comorbide somatische en psychiatrische stoornissen. We behandelen deze stoornissen gelijktijdig in samenwerking met verschillende medisch specialisten.

Diagnostiek en behandeling
De polikliniek is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van psychische klachten bij patiënten met verschillende lichamelijke aandoeningen.

Specifieke expertise neuropsychiatrie en psychiatrische oncologie
Daarnaast is er specifieke expertise op het gebied van neuropsychiatrie ingebed in het Alzheimercentrum Zuidwest Nederland, en psychiatrische oncologie ingebed in het Erasmus MC Kanker Instituut.

Wel diagnostiek en doorverwijzing, maar geen behandeling SOLK
Voor behandeling van somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) kunt u niet bij het Erasmus MC terecht.


WIE KAN VERWIJZEN?

Verwijzing naar onze polikliniek is mogelijk door huisartsen en medisch specialisten (psychiaters van een GGZ-instelling/PAAZ/PUK, medisch specialisten verbonden aan een ziekenhuis en specialisten ouderengeneeskunde).


HOE VERWIJZEN
  • Huisartsen kunnen alleen verwijzen via Zorgdomein.
  • Interne medisch specialisten kunnen gebruik maken van een consultformulier. Het consultvel moet volgens eisen van de verzekeraars expliciet gericht zijn aan de polikliniek Psychiatrie. Het moet bovendien de verdenking op een DSM-IV psychiatrische stoornis bevatten, en ondertekend worden door de medisch specialist (en niet door de arts-assistent).
  • Andere verwijzers (psychiaters van een GGZ-instelling/PAAZ/PUK en specialisten ouderengeneeskunde) maken gebruik van het papieren verwijsformulier.
TERUGKOPPELING

Na de initiële beoordeling van een patiënt krijgt u van ons schriftelijk (en zo mogelijk elektronisch) bericht van diagnostiek en behandeladvies. Mocht er sprake zijn van een psychiatrische stoornis die niet binnen het aandachtsgebied van onze afdeling past, dan adviseren wij u in de doorverwijzing. Bij afsluiting van de behandeling ontvangt u een verslag over het beloop.

CONTACT EN OVERLEG


Polikliniek
Openingstijden polikliniek: 08:15 tot 16.30 uur.
010 - 704 01 39
010 - 703 58 67

Voor inhoudelijk overleg over een verwijzing kunt u worden teruggebeld door de psychiater/medisch coordinator van onze polikliniek

Klinische opname
Indien u een patiënt aan wil melden voor een klinische opname kunt u contact opnemen met één van onze klinisch coördinatoren.  
 010 - 703 25 36