... / ... / ... / Zorglijn unit P1 / Medewerkers

Medewerkers

Algemeen
Aan de zorglijn Vroege psychose zijn verschillende medewerkers verbonden. Hieronder vind u informatie over wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de verschillende medewerkers.

Artsen
Wanneer iemand op de zorglijn Vroege psychose wordt opgenomen wordt hij behandeld door één van de drie arts-assistenten. Deze artsen zijn psychiater-in-opleiding en krijgen supervisie van de psychiater.
De arts is verantwoordelijk voor het beleid aangaande de behandeling van de patiënt. Dit beleid zal de arts in ieder geval, in overleg met de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, in het behandelingsplan opnemen.
In praktijk komt het er op neer dat de arts:

 • bepaalt hoe lang een patiënt (medicatievrij) geobserveerd wordt
 • contact legt met familie voor eventuele aanvullende informatie
 • eventueel aanvullend medisch onderzoek laat verrichten zoals een MRI-scan, CT-scan, bloedonderzoek, urine-onderzoek, psychologisch onderzoek, enz.
 • een voorlopige diagnose stelt
 • indien nodig, medicatie voorschrijft
 • de patiënt gedurende zijn opname 1 á 2 keer per week spreekt
 • regelmatig overleg pleegt met de andere zorgverleners over de voortgang van de behandeling
 • uiteindelijk samen met de patiënt en zijn omgeving een beleid uitstippelt dat zich richt op ontslag.

Verpleegkundigen
Aan de zorglijn vroege psychose zijn verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen verbonden. Patiënten hebben tijdens hun verblijf het meeste met hen te maken.

Op de gesloten groep zijn de verpleegkundigen onder andere verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling; zorgen dat de maaltijden er zijn, medicatie uitdelen en wandelen met de patiënten.
Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de begeleiding van de patiënten. De verpleegkundige krijgt per dienst de verantwoordelijkheid over een aantal patiënten, meestal drie of vier. Op deze manier is het voor de patiënt duidelijk bij wie hij terecht kan wanneer hij vragen heeft. De nadruk ligt op het creëren van een rustige en veilige leefomgeving voor patiënten. Begeleiding bij angst en spanning horen hier ook bij. Uiteraard is ook het observeren van de patiënt een belangrijke taak, dit in het kader van diagnostiek.
Zij bewaken de grote lijn van de behandeling van de patiënt. Zij zijn aanwezig bij het opnamegesprek en gaan regelmatig met de patiënt in gesprek over hoe de behandeling verloopt. Daarnaast geven zij indien nodig informatie over het ziektebeeld. Ook begeleiden ze de familie en zijn ze aanwezig bij familiegesprekken.
Voor allerhande vragen met betrekking tot de behandeling kunnen patiënten bij de verpleegkundigen terecht.

De Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
De sociaal psychiatrisch verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de ambulante begeleiding van patiënten die in zorg zijn bij de zorglijn vroege psychose van het Erasmus MC.


De zorglijn Vroege psychose werkt daar waar mogelijk patiëntgericht; een groot deel van de begeleiding van patiënten is dan ook afhankelijk van de hulpvraag. Bij terugkeer in de maatschappij krijgen patiënten hulp en praktische ondersteuning. Deze ondersteuning kan op verschillende terreinen gegeven worden. Voorbeelden zijn:

 • het vinden of hervatten van werk, opleiding of anderszins zinvolle dagbesteding
 • het vinden van huisvesting
 • het op orde stellen van financiële zaken

In de praktijk betekent dat, dat de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bijvoorbeeld ook huisbezoeken afleggen, de patiënt helpen met het invullen van formulieren of contact opnemen met de school waar de patiënt lessen volgt.

Indien een patiënt nog geen sociaal psychiatrisch verpleegkundige van een andere instelling heeft, krijgt hij een sociaal psychiatrisch verpleegkundige van de zorglijn vroege psychose toegewezen. Vaak krijgt iemand tijdens opname een sociaal psychiatrisch verpleegkundige toegewezen, maar het komt ook regelmatig voor dat iemand eerst in contact kwam met één van de sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en via hem wordt opgenomen.
Wanneer de patiënt niet (meer) is opgenomen, is de sociaal psychiatrisch verpleegkundige de eerstverantwoordelijke behandelaar voor de patiënt. De gesprekken en praktische ondersteuning vinden plaats op en vanaf de polikliniek. Ook krijgt de patiënt een telefoonnummer van een GSM waarmee hij tijdens kantooruren altijd zijn SPV'er kan bereiken.

 

Activiteitenbegeleiding
Tijdens activiteitentherapie wordt  er samen met u gekeken naar uw praktische vaardigheden en mogelijkheden in het kader van uw herstel
Hierbij kunnen aspecten als concentratie, het omgaan met tijdsdruk en het maken van keuzes aan de orde komen.
Door middel van een breed scala aan technieken en expressiematerialen  zoals hout, klei verf, pastelkrijt, wasco of textiel kunt u werken aan het analyseren van uw gedachten en emoties.
Deze materialen bieden ruimte om  gevoelens en gedachten te uiten die soms moeilijk in woorden uit te drukken zijn. De hindernissen die u hierbij ervaart worden met u besproken  en aan de hand hiervan worden er doelen gesteld om deze hindernissen te overwinnen.
Het tonen en bespreken van een werkstuk aan medepatiënten kan (soms) een belangrijke stap zijn in het delen van ervaringen met anderen.

Sport
Sportactiviteiten zijn bedoeld om patiënten letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Hierbij valt te denken aan alle mogelijke vormen van sport. De meest bekende zijn: joggen, touwtje springen, voetbal, basketbal, trefbal, badminton, fitnessoefeningen en ontspanningsoefeningen. Al dan niet met muzikale ondersteuning; dit is afhankelijk van de sfeer en stemming.

Paramedische medewerkers
Naast het medisch en verplegend personeel zijn er aan de zorglijn vroege psychose ook een aantal paramedische medewerkers verbonden.

Secretaresses
De afdeling heeft twee secretaresses in dienst; zij verrichten voornamelijk administratieve taken.

Kliniek-assistente
Ook kent de afdeling een kliniek-assistente. Zij is veel op de afdeling aanwezig en ondersteunt het verplegend personeel met allerhande taken als bedden opmaken, koffie zetten en bijvoorbeeld bloed wegbrengen naar het laboratorium. Ook maakt zij geregeld een praatje met de patiënten. Ze werkt voornamelijk op de gesloten unit.

Studenten
Daarnaast werkt er een studententeam mee op de afdeling. De geneeskundestudenten ondersteunen het verplegend personeel in de avonduren en in de weekenden. Zij ondernemen verschillende activiteiten met de patiënten zoals wandelen, sporten of bijvoorbeeld een taart bakken.