Erasmus MC Persbericht Rotterdam, 25 juli 2014
Vervolgonderzoek wetenschappelijke integriteit: overige publicaties Poldermans doorgelicht
Rapport tweede vervolgcommissie gepubliceerd op website Erasmus MC
Het tweede vervolgonderzoek naar het werk van dr. Don Poldermans is afgerond. Dat onderzoek richtte zich op publicaties die nog niet eerder waren onderzocht. Er zijn in die publicaties geen aanwijzingen gevonden voor vervalste gegevens, maar wel van bij herhaling optredende onzorgvuldigheden.
Na rapportages in 2011 en 2012 over de wetenschappelijke integriteit van publicaties van voormalig hoogleraar dr. Don Poldermans, zijn  de overige publicaties waarbij Poldermans hoofd- of leidinggevende co-auteur was, onderzocht. De commissie die dit onderzoek heeft uitgevoerd, heeft op 25 juli gerapporteerd. Het rapport is gepubliceerd op www.erasmusmc.nl.

De commissie heeft 247 wetenschappelijke artikelen onderzocht.Van de nog beschikbare gegevensbestanden heeft de commissie een relevante selectie onderzocht. De onderzochte gegevens stemden op hoofdlijnen overeen met de gepubliceerde resultaten.  Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor het werken met vervalste gegevens.

Wel heeft de commissie onzorgvuldigheden in de rapportage aangetroffen, die vallen onder de door de Erasmus MC Research Code gehanteerde definitie van schending van de wetenschappelijke integriteit. Deels betrof dit het rapporteren van goedkeuring door de Medisch Ethische Toetsing Commissie (METC) terwijl deze er niet was en formeel ook niet nodig was. Deze onzorgvuldigheid heeft geen gevolgen voor de betrouwbaarheid van de resultaten. Een ander deel van de onzorgvuldigheden betrof het te gunstig voorstellen van de volledigheid van de verzamelde gegevens. Dat kan theoretisch leiden tot vertekening van de resultaten, maar dat is niet meer vast te stellen. De commissie heeft ook stilgestaan bij een veel besproken onderzoek naar het beschermende effect van bètablokkers bij grote operaties (DECREASE-1). Dit onderzoek vond plaats in de jaren negentig, waardoor de gegevensbestanden grotendeels niet meer beschikbaar zijn. Mede daarom kan de commissie mogelijke twijfel over de conclusies van deze studie bevestigen noch wegnemen.

De conclusies van de eerdere commissies van 2011 en 2012 blijven onverkort van kracht. Het volledige rapport is te vinden op www.erasmusmc.nl.
Erasmus MC is het grootste Universitair Medisch Centrum van Nederland. Het zet zich in voor een gezonde bevolking. Bijna 13.000 medewerkers spannen zich dagelijks in voor excellente zorg door internationaal baanbrekend onderzoek en onderwijs. Zij vergroten de kennis over ziekte en gezondheid en verbinden de nieuwste wetenschappelijke inzichten met praktisch én preventief handelen, zodat patiënten hier optimaal van profiteren en gezonde mensen gezond kunnen blijven. Zichtbaar beter zijn en voorop blijven lopen op het gebied van complexe, innovatieve en acute zorg door samenwerking met anderen, zijn belangrijke ambities van het Erasmus MC.