... / ... / ... / ... / Vergoeding en verzekering / Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten.

 

Ik heb een budgetpolis, krijg ik de zorgkosten vergoed?

In uw polisvoorwaarden leest u of uw zorg wordt vergoed en hoe hoog de vergoeding is. Wanneer u twijfelt adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar, zodat u achteraf niet met de kosten wordt geconfronteerd.


Vergoedt de zorgverzekeraar mijn behandeling bij het Erasmus MC?

Dit hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Erasmus MC (zie ook 'Wanneer moet ik zelf (een deel van) mijn zorgkosten betalen?'). Het is daarom belangrijk dat u vóór het bezoek aan het ziekenhuis eerst contact opneemt met uw zorgverzekeraar om na te gaan of uw zorgkosten worden vergoed en hoe hoog de vergoeding is.


Valt mijn zorg onder de basisverzekering?

De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar; het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw verzekeraar. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u wel een bepaald bedrag aan eigen risico per kalenderjaar.

De overheid bepaalt wat er in het basispakket is opgenomen. Zorgverzekeraars kunnen echter wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering om zeker te weten of uw zorg onder de basisverzekering valt en hoe hoog de vergoeding is.


Wat betaal ik aan eigen risico?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de medische kosten die u maakt en is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Hoe hoog uw eigen risico is, hangt af van uw verzekering. Voor 2018 is het minimale bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro per jaar. Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). In dat geval betaalt u in 2018 als eigen risico zelf maximaal een bedrag tussen 385 en 885 euro. Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis.

Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.


Ik ben in behandeling en word doorverwezen naar een andere zorgverlener. Krijg ik dit vergoed?

Als de specialist u tijdens de behandeling verwijst naar een andere zorgverlener, wordt deze zorg niet altijd (volledig) vergoed. Neemt u daarom contact op met uw zorgverzekeraar om na te gaan of u recht heeft op vergoeding van deze zorg. 

Bent u ex-patiënt van het Havenziekenhuis?
In de meeste gevallen heeft de overgang van uw zorg naar een van de betrokken ziekenhuizen (Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietlandziekenhuis, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis) geen negatieve gevolgen voor uw eigen risico. Vermoed u dat dit bij u wel het geval is, dan kunt u mogelijk een beroep doen op de coulanceregeling.


Wat is niet-verzekerde zorg?

Niet-verzekerde zorg is zorg die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt. U kunt hierbij denken aan plastische chirurgie, mond- en kaakchirurgie en bijzondere tandheelkunde, sommige dermatologische of oogheelkundige behandelingen, sterilisatie, medisch noodzakelijke besnijdenis en zorg zonder medische noodzaak (bijvoorbeeld cosmetische chirurgie).

Aanvullende verzekering
Voor deze zorg kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan kan het zijn dat deze (een deel van) de zorgkosten vergoedt. Lees daarom uw polisvoorwaarden goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Machtiging
Voor niet-verzekerde zorg vragen wij voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. Op basis van de reactie van de zorgverzekeraar besluiten wij samen met u of de behandeling wordt uitgevoerd. Is de zorgverzekeraar niet akkoord en u wilt toch behandeld worden, dan betaalt u zelf de volledige kosten. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling eerst een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.


Wanneer heb ik een machtiging nodig?

Heeft u zorg nodig die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt (niet-verzekerde zorg), dan vragen wij voorafgaand aan de behandeling een machtiging aan bij uw zorgverzekeraar. Op basis van de reactie van de zorgverzekeraar besluiten wij samen met u of de behandeling wordt uitgevoerd. Is de zorgverzekeraar niet akkoord en u wilt toch behandeld worden, dan betaalt u zelf de volledige kosten. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling eerst een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.


Wanneer moet ik zelf (een deel van) de zorgkosten betalen?

Dat hangt af van uw polisvoorwaarden en of uw zorgverzekeraar een contract heeft afgesloten met het Erasmus MC:

Basisverzekering en aanvullende verzekering
Heeft u zorg nodig die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt (niet-verzekerde zorg), dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan kan het zijn dat deze (een deel van) de zorgkosten vergoedt.

Eigen risico
Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u (vanaf 18 jaar) een bepaald bedrag aan verplichte eigen risico per kalenderjaar. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Contract
Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, dan betaalt u mogelijk (een deel van) de zorgkosten zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u alle kosten vergoed krijgt.

Polisvoorwaarden
Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering om zeker te weten of uw zorg vergoed wordt en hoe hoog de vergoeding is. Wanneer u twijfelt adviseren wij u om contact op te nemen met uw verzekeraar, zodat u achteraf niet met de kosten wordt geconfronteerd.


Ik ben niet verzekerd, kan ik toch behandeld worden?

Als u ondanks de wettelijke verplichting niet bent verzekerd, is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet en u wilt toch behandeld worden in het Erasmus MC, dan brengen wij de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.


Is mijn pasgeboren kindje automatisch meeverzekerd?

Nee, uw kind moet nog aangemeld worden bij een zorgverzekeraar. Kinderen onder de 18 jaar zijn net als volwassenen verzekeringsplichting. Meldt u uw kind daarom zo snel mogelijk aan, in ieder geval binnen vier maanden na de geboorte. 

Bijschrijven
Schrijft u uw kind bij op uw eigen polis, dan krijgt uw kind dezelfde zorgverzekering. Uw
kind is aanvullend verzekerd als u dat ook bent, vaak zonder hiervoor premie te betalen.
Kiest u daarom altijd voor de zorgverzekering van de ouder met de meest uitgebreide
dekking.

Goedkope verzekering
Heeft u een zeer goedkope zorgverzekering afgesloten, dan kunt u voor de zorg voor uw kind niet altijd bij alle ziekenhuizen terecht. Of dit bij uw verzekering ook zo is, kunt u nalezen in uw polisvoorwaarden. 


Wordt spoedeisende zorg vergoed?

Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende hulp en Verloskunde is altijd verzekerde zorg, zelfs als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC. De kosten worden wel verrekend met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend ga dan naar de huisarts of (in de avonduren, in het weekend en op feestdagen) de huisartsenpost. De kosten voor dit bezoek vallen onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.


Kan ik reiskosten declareren bij het Erasmus MC?

U kunt geen reiskosten declareren bij het Erasmus MC. In sommige gevallen kunt u de gemaakte reiskosten declareren bij uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de voorwaarden van uw zorgverzekering. 


Ik verander van zorgverzekeraar. Welke verzekeraar krijgt de factuur?

Het ziekenhuis stuurt de factuur voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de factuur ontvangt.


Worden de kosten van ziekenvervoer vergoed?

U krijgt ziekenvervoer vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. Het moet dan wel gaan om medisch noodzakelijk vervoer. Er geldt geen eigen bijdrage. Of u zelf de vervoerder mag kiezen hangt af van uw polisvoorwaarden.

De kosten van de taxi, eigen auto of openbaar vervoer  worden alleen vergoed voor nierdialyse, bij behandeling met chemo- of radiotherapie, als u rolstoelgebonden bent of als u een beperkt gezichtsvermogen heeft. Kijkt u hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering na of neemt u contact op met uw zorgverzekeraar.


Kan ik rechtstreeks naar het ziekenhuis of moet ik eerst naar de huisarts?

Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. In de meeste gevallen krijgt u een verwijsbrief via de huisarts, maar ook andere zorgverleners of medisch specialisten kunnen verwijzer zijn. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden, dan kunt u een prijsindicatie opvragen. U betaalt eerst de totale verwachte kosten, voordat het onderzoek/de behandeling wordt gestart. Afhankelijk van de uiteindelijk benodigde zorg, kan dit bedrag hoger of lager uitvallen.
U ontvangt zelf de factuur voor de gemaakte zorgkosten.

Kan ik een overzicht krijgen van mijn ziekenhuisbezoeken?

Ja, u kunt een overzicht aanvragen van de data waarop u het ziekenhuis heeft bezocht. Dit overzicht heeft u soms nodig voor de belastingdienst of uw zorgverzekeraar. U kunt hiervoor een
e-mail sturen naar: afschriftdossier@erasmusmc.nl onder vermelding van uw burgerservicenummer (BSN), naam, adres en woonplaats, geboortedatum en patiëntnummer.
U ontvangt het overzicht per post.

U kunt dit overzicht ook terugvinden in Mijn Erasmus MC.


Mijn behandeltraject begint in het ene en eindigt in het andere jaar. Wat betekent dit voor mijn eigen risico?

De startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is bepalend voor het jaar waarin uw eigen risico wordt aangesproken. 

Eigen risico bij langdurige behandeling
Wanneer u voor een langere periode onder behandeling bent, is het mogelijk dat er meer dan één zorgproduct in rekening wordt gebracht. Dit kan gevolgen hebben voor uw eigen risico per behandeljaar. Zo kan het voorkomen dat u in het eerste behandeljaar een bepaald bedrag aan eigen risico betaalt en het jaar daarop nog eens. Dit is van tevoren niet in te schatten.