... / ... / ... / ... / Vergoeding en verzekering / Uw behandeling vergoed?

Uw behandeling vergoed?

Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Maar niet alle behandelingen en onderzoeken worden vergoed. Het is daarom belangrijk dat u vóór het bezoek aan het ziekenhuis eerst uw polisvoorwaarden controleert en bij twijfel contact opneemt met uw zorgverzekeraar om na te of uw zorgkosten worden vergoed en hoe hoog de vergoeding is. Hiermee voorkomt u dat u onverwachts zelf moet betalen.

uwbehandelingvergoed fotobanner

Ook als u al in behandeling bent en de specialist verwijst u naar een andere zorgverlener, wordt deze zorg niet altijd (volledig) vergoed. Dit geldt voor iedere nieuwe zorgvraag.

Heeft u een geldige verwijzing?
Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na verwijzing. U krijgt die mee van uw huisarts of specialist, maar soms wordt de brief rechtstreeks naar het ziekenhuis verstuurd.
Vraag in dat geval na of het ziekenhuis de brief heeft gekregen. Een verwijzing wordt afgegeven per zorgvraag. Wanneer u later voor iets anders naar het ziekenhuis komt, heeft u daarvoor een aparte verwijzing nodig.
In geval van spoedeisende hulp is een verwijzing niet nodig.

Heeft uw zorgverzekeraar een contract met het Erasmus MC?
Ziekenhuizen onderhandelen met zorgverzekeraars over prijs, volume en kwaliteit. De zorgverzekeraar is niet verplicht om met alle ziekenhuizen een contract te sluiten of om alle zorg in te kopen. Daarnaast kan het zo zijn dat niet alle zorg wordt vergoed. Als uw verzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC, dan betaalt u mogelijk (een deel van) de zorgkosten zelf. Als er wel een contract is, hangt het van uw polis af of u alle kosten vergoed krijgt.

Wanneer u een zeer goedkope verzekering heeft, kunt u meestal maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen terecht. Uw zorgverzekeraar heeft gunstige financiële afspraken gemaakt met deze ziekenhuizen, waardoor u een lagere premie betaalt.

Informeer zorgvuldig bij uw verzekeraar naar de polisvoorwaarden, zodat u achteraf niet met de kosten van de behandeling wordt geconfronteerd. Het Erasmus MC kan alleen zien bij welke verzekeraar u bent verzekerd, maar niet om wat voor type verzekering het gaat. Dat is privé informatie tussen de patiënt en de verzekeraar.

Geen contract, maar toch een behandeling?
Wanneer uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC en u wilt toch bij ons behandeld worden, dan brengen wij de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling eerst een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.

Spoedeisende zorg
Spoedeisende zorg op de afdelingen Spoedeisende hulp en Verloskunde wordt altijd vergoed, zelfs als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met het Erasmus MC. De kosten worden wel verrekend met uw eigen risico. Is uw situatie niet levensbedreigend ga dan naar de huisarts of (in de avonduren, in het weekend en op feestdagen) de huisartsenpost. De kosten voor dit bezoek vallen onder uw basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Als het nodig is wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis.

Basisverzekering
De meeste ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Deze zorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar; het ziekenhuis dient de rekening rechtstreeks in bij uw verzekeraar.
De overheid bepaalt wat er in het basispakket is opgenomen. Zorgverzekeraars kunnen echter wel verschillen in de vergoedingen die zij geven en onder welke voorwaarden. Lees daarom altijd goed de polisvoorwaarden van uw verzekering, om zeker te weten of uw zorg onder de basisverzekering valt en hoe hoog de vergoeding is.

Het ziekenhuis stuurt de rekening voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de behandeling verzekerd was. Die startdatum is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de rekening ontvangt.

Eigen risico
Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u een eigen risico per kalenderjaar. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar verrekend met de medische kosten die u maakt. Dit eigen risico is verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder en gaat in op de dag dat iemand 18 jaar wordt. Hoe hoog uw eigen risico is, hangt af van uw verzekering. Voor 2018 is het minimale bedrag voor iedereen vanaf 18 jaar 385 euro per jaar. Mogelijk heeft u een verzekering afgesloten met een hoger eigen risico (zodat u een lagere premie betaalt). In dat geval betaalt u in 2018 als eigen risico zelf maximaal een bedrag tussen 385 en 885 euro. Het door u afgesloten bedrag aan eigen risico staat op uw verzekeringspolis.

Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Niet-verzekerde zorg
Heeft u zorg nodig die niet of niet volledig onder de basisverzekering valt (niet-verzekerde zorg), dan kan het zijn dat u (een deel van) de rekening zelf moet betalen. Als u een aanvullende verzekering heeft afgesloten, dan kan het zijn dat deze (een deel van) de zorgkosten vergoedt. Lees daarom uw polisvoorwaarden goed door om te weten of u een beroep kunt doen op de aanvullende verzekering.

Voor sommige vormen van zorg heeft u vooraf een machtiging nodig. Deze wordt door het ziekenhuis aangevraagd bij uw zorgverzekeraar. Op basis van de reactie van de zorgverzekeraar besluiten wij samen met u of de behandeling wordt uitgevoerd. Is de zorgverzekeraar niet akkoord en u wilt toch behandeld worden, dan betaalt u zelf de volledige kosten. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling eerst een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.

Als u niet verzekerd bent
Iedereen die in Nederland woont of werkt is wettelijk verplicht om zich te verzekeren tegen ziektekosten. Als u ondanks deze wettelijke verplichting niet bent verzekerd, dan is het noodzakelijk alsnog een basisverzekering af te sluiten. Doet u dit niet en u wilt toch behandeld worden in het Erasmus MC, dan betaalt u zelf de totale gemaakte zorgkosten. Wij brengen dan de zogenaamde passantenprijs in rekening. U betaalt voorafgaand aan de behandeling een voorschot dat later met de eindfactuur wordt verrekend.