... / ... / Over de organisatie / Melden en onderzoeken van calamiteiten

Melden en onderzoeken van calamiteiten

Het Erasmus MC wil leren van ongewenste gebeurtenissen in de patiëntenzorg. Daarnaast dienen ziekenhuizen zich te houden aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Hierin is geregeld dat een ziekenhuis externe verantwoording aflegt aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor wat betreft het melden en onderzoeken van calamiteiten in de patiëntenzorg.

De methode
Het Erasmus MC maakt voor het onderzoek van (mogelijke) calamiteiten in de patiëntenzorg gebruik van de Tripod bèta methode. Deze methode richt zich op de achterliggende oorzaken op systeemniveau die ten grondslag liggen aan (mogelijke) calamiteiten. De Tripod bèta methode onderscheidt zich hiermee van de 'personal-approach', die zich beperkt tot de handelingen van de direct betrokken zorgverleners. Wij richten ons op de situatie waarbinnen zorgverleners bepaalde keuzes maken. Ook brengen wij (gefaalde of afwezige) barrières ter beheersing van een zorgproces of ter bescherming van een patiënt in kaart.

Verbetering en monitoring
Op basis van de achterliggende oorzaken worden met de betrokken afdeling(en) acties opgesteld ter verbetering van de kwaliteit van zorg. De uitvoering van verbeteracties wordt centraal vastgelegd en gemonitord in het Kwaliteits Management Systeem (KMS). Elke vier maanden (tertiaal) ontvangt de Raad van Bestuur een rapportage met daarin de stand van zaken van de verbeteracties voortkomend uit calamiteitonderzoeken. Zo is zij in staat om toezicht te houden op de uitvoering van de verbeteracties.

Rapportage Calamiteiten Erasmus MC in 2016

Rapportage Calamiteiten Erasmus MC 2016
Rapportage Calamiteiten Erasmus MC in 2017

Rapportage Calamiteiten Erasmus MC 2017