Governance

Governance staat voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording.

De UMC-Governancecode die per 1 januari 2008 is ingevoerd, is gebaseerd op de zorgbrede Governancecode. Op een aantal punten wijkt de UMC-Governancecode daarvan af. Hierdoor doet de code meer recht aan de specifieke verantwoordelijkheden van een universitair medisch centrum ten aanzien van onder andere hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, opleiding en de daarmee samenhangende zorg.

Evenals de zorgbrede Governancecode werkt de UMC-Governancecode volgens het zogenaamde ‘pas toe of leg uit’-principe. Dat wil dat universitair medisch centra in hun jaarverslag (zie pagina 5, 1.3 Governance) gemotiveerd uitleggen of en zo ja in hoeverre en waarom zij afwijken van de bepalingen van de Governancecode.

Meer informatie?
Op www.nfu.nl is zowel de UMC-Governancecode als de zorgbrede Governancecode te downloaden.