... / ... / ... / Erasmus MC in samenwerking / Patiëntenzorg

Patiëntenzorg

Samenwerking in de regio

Als universitair medisch centrum (UMC) heeft het Erasmus MC meerdere taken en rollen op het terrein van de patiëntenzorg. Zowel binnen zijn primaire verzorgingsgebied (Zuidwest Nederland), als landelijk. Bovendien werkt het Erasmus MC op allerlei niveaus samen met ziekenhuizen in de regio en met andere UMC's.

Patiënten
De positie en belangen van patiënten zijn belangrijk voor het Erasmus MC. Patiënten en cliënten van het Erasmus MC worden sinds 2015 vertegenwoordigd door de Cliëntenraad. Met deze raad wordt structureel overleg gevoerd en geeft de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Vóór 2015 was er een gezamenlijke cliëntenraad voor alle UMC's, de CRAZ.

(Adherente) Huisartsen
Het Erasmus MC biedt onder andere reguliere tweedelijns zorg. Dit is zorg waarbij mensen zijn doorverwezen door hun huisarts. Deze zorg levert het Erasmus MC (in ieder geval) aan de patiënten van huisartsen in de direct omgeving, de zogenoemde adherente huisartsen. Deze ziekenhuisfunctie is tevens van belang vanwege de ligging midden in de stad én de onderwijstaak die het als UMC vervult. Het Erasmus MC hecht zeer aan de relatie met huisartsen en in het bijzonder aan de relatie met de adherente huisartsen. Regelmatig vindt met hen overleg plaats om de samenwerking te verbeteren.

Verwijzers tweede lijn
Goede samenwerking met verwijzende (huis)artsen is van belang voor effectieve afstemming in de keten van patiëntenzorg. Dat geldt ook voor de verwijzende artsen uit algemene en topklinische ziekenhuizen. Het Erasmus MC werkt bijvoorbeeld met een aantal ziekenhuizen in de regio aan een project om digitaal verwijzen tussen de ziekenhuizen te verbeteren en het aantal digitale verwijzingen te verhogen. Dit project heet Plexus.

BeterKeten
Vier ziekenhuizen in de regio Rotterdam-Rijnmond werken samen in de Stichting BeterKeten. De ambitie is om patiëntgerichte, kwalitatief hoogwaardige zorg te leveren, die tevens maatschappelijk verantwoord is. In de stichting participeren Franciscus Gasthuis & Vlietland, Erasmus MC, het Maasstad ziekenhuis en het Havenziekenhuis. Bundeling van krachten en kennis vergroot de expertise, waardoor de kwaliteit en doelmatigheid van patiëntenzorg en wetenschap omhoog gaat. Patiënt, medisch specialist, medewerker en maatschappij hebben hier baat bij.
De Stiching BeterKeten werkt al aan veel projecten zoals het Schildkliercentrum Rijnmond, Centrum Gezond Gewicht en Prostaatcentrum Zuidwest Nederland.

(Regionale) ziekenhuizen
Het Erasmus MC participeert in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Dit is een bestuurlijk samenwerkingsverband tussen de tien ziekenhuizen in de regio Rijnmond. Een van de doelen is de kwaliteit en veiligheid te bevorderen van de gezondheidszorg in de regio Rijnmond. Binnen de stichting SRZ werken de ziekenhuizen in projecten samen, bijvoorbeeld Handen uit de mouwen. Daarnaast overlegt de SRZ elk halfjaar met de brancheorganisatie voor de Verzorging, Verpleging en Thuiszorg in de regio Rijnmond (Conforte).

Een bijzonder onderdeel van de SRZ is het in 2008 gestarte SRZ-netwerk patiëntveiligheid. Ieder ziekenhuis is hierin verantwoordelijk in het uitwerken van de elf basiseisen van het landelijke Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) en de elf landelijke patiëntveiligheidsthema's. Het netwerk is opgezet om de komende jaren de risico's en vermijdbare schade in de Nederlandse ziekenhuizen te verminderen en het functioneren te verbeteren. Dit gebeurt onder andere door middel van het beschikbaar stellen van expertise en het uitwisselen van kennis en best practices in het netwerk.

Verder levert het Erasmus MC een structurele bijdrage aan het overleg over zorg aan onverzekerden met de SRZ-ziekenhuizen, de GGD en de gemeente Rotterdam. In dit overleg vindt ook afstemming plaats met de straatdokters; dit zijn huisartsen voor dak- en thuislozen. Hier worden individuele gevallen over onverzekerden behandeld en goede beleidsafspraken gemaakt over de zorg aan onverzekerden.

Binnen de oncologische zorg bestaan vele samenwerkingsafspraken met verwijzende ziekenhuizen. In het Erasmus MC is deze zorg georganiseerd in multidisciplinaire tumorwerkgroepen met het Oncologisch Beraad als bestuurlijk orgaan. Samen zorgen zij voor kwaliteitsbewaking en verbetering van de patiëntenzorg. In het Integraal Kankercentrum Rotterdam (link naar https://www.iknl.nl/home) zijn verschillende specialisten van het Erasmus MC werkzaam als consulenten oncologische zorg.

Naast deze SRZ samenwerking zijn er specifieke samenwerkingen met drie algemene ziekenhuizen, voor een wederzijdse goede en snelle doorverwijzing van patiënten voor tweedelijns en tertiaire zorg:

Havenziekenhuis: dat is een volle dochter van het Erasmus MC
IJsselland Ziekenhuis; 'preferred partnership'
Admiraal de Ruyter Ziekenhuis voor de doorverwijzing vanuit Zeeland.

LUMC
De Raden van Bestuur van het Erasmus MC en het LUMC voeren sinds 2014 op bestuurlijk niveau regelmatig overleg. Het doel hiervan is samenwerking op alle kerntaken van beide UMC's te ondersteunen en te intensiveren. Op dit moment wordt er al concreet samengewerkt op de volgende terreinen:

  • Kindergeneeskunde, Orthopedie, Reumatologie en Gynaecologische Oncologie
    De samenwerking bestaat uit het gezamenlijk benoemen van hoogleraren en in een aantal gevallen tevens afdelingshoofden en het maken van afspraken over welke expertise waar beschikbaar is, zodat patiënten zonder vertraging over en weer doorverwezen worden naar de juiste specialist. Als voorbeeld van deze samenwerking kan de dubbelbenoeming van één hoogleraar / afdelingshoofd Kindergeneeskunde Erasmus MC / LUMC worden genoemd. Verder is er een dubbelbenoeming gerealiseerd op het gebied van de Reumatologie en in voorbereiding op het gebied van de Gynaecologische Oncologie.
  • Transplantatieprogramma's
    Binnen beide UMC's lopen diverse transplantatieprogramma's. De mogelijkheden voor het samenbrengen van het volume in één gemeenschappelijk transplantatieprogramma dat wordt uitgevoerd op beide locaties wordt onderzocht. Hetzelfde principe geldt voor het wetenschappelijk onderzoek dat binnen dergelijke transplantatieprogramma's plaatsvindt.

Vanwege de vergrijzing is er toenemende aandacht voor de toepassing van technologie om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Slimme applicaties die gebruikmaken van bijvoorbeeld sensortechnologie zouden ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen.
Een subcommissie van de SRZ is het Coördinerend Overleg Regionale Kwaliteit en Veiligheid (CORK) dat zich bezighoudt met het uitwerken van voorstellen op het gebied van kwaliteit en patiëntveiligheid.

Regionaal Overleg Acute Zorg
In het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de acute zorg in de regio Zuidwest Nederland. Het Erasmus MC vervult een belangrijke regisserende en coördinerende rol als voorzitter hiervan. Het ROAZ bestaat uit bestuurders van alle partners in de acute keten van de regio van het Traumacentrum Zuidwest Nederland (Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland zuid en Zeeland).

Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
Het verzorgingsgebied van het Erasmus MC bevat drie regio's van Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR): Rotterdam Rijnmond, Zuid-Holland zuid en Zeeland. Het Erasmus MC is een van de GHOR-ketenorganisaties die gezamenlijk één korps vormen wanneer zich een ramp of incident voordoet. Met de GHOR-organisatie in alle drie de regio's wordt intensief contact onderhouden.

Opleiden, trainen en oefenen
Het Erasmus MC dient in kader van een integraal calamiteitenplan te beschikken over een rampenopvangplan. Samen met ketenpartners in de veiligheidsregio Zuidwest Nederland heeft het Erasmus MC bovendien de coördinatietaak opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises.

Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars zijn betrokken geweest bij de ontwikkeling van de strategische visie van het Erasmus MC, Koers18. Daarnaast organiseert het Erasmus MC regelmatig bijeenkomsten of voert overleg over specifieke onderwerpen. Zo zijn alle zorgverzekeraars in 2016 uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over het geneesmiddelenbeleid en met name de dure (wees)geneesmiddelen.

Holland PTC
De bouw van Holland PTC - tussen Rotterdam en Delft - is conform de planning in 2015 gestart. De eerste patiënten kunnen naar verwachting in augustus 2017 worden behandeld. Het betreffen poliklinische behandelingen van kankerpatiënten met beeldgestuurde protonentherapie.

Overige samenwerkingspartijen
Thuiszorgorganisaties
Verpleeg- en verzorgingstehuizen
AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond
Apothekers (inclusief de politheek)
Tandartsen
Gemeente Rotterdam