... / ... / In de maatschappij / Erasmus MC in de maatschappij

Erasmus MC in de maatschappij

De wereld houdt niet op bij de voordeur van het Erasmus MC.

De organisatie is onderdeel van de maatschappij en ontleent zijn bestaansrecht aan die maatschappij. Dat geeft rechten, maar het schept ook verplichtingen. Met een goede en gewaardeerde uitvoering van de kerntaken geeft het Erasmus MC al op vele fronten invulling aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Vanuit die verantwoordelijkheid streeft de organisatie ook naar maximale transparantie als het gaat om het zichtbaar maken en verantwoorden van activiteiten en de besteding van de ter beschikking gestelde middelen. Die verantwoordelijkheid komt ook tot uiting in de activiteiten die het Erasmus MC ontplooit op het gebied van publieksvoorlichting over de resultaten en de toepassingsmogelijkheden van ons wetenschappelijk onderzoek. Ook de inbreng van inzichten in nieuwe zorgconcepten in maatschappelijke en politieke debatten worden onder de noemer maatschappelijke verantwoordelijkheid geschaard.

Onder Koers18 bouwt het Erasmus MC haar onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder uit en geeft daarbij met name extra impulsen aan de relatie met de stad Rotterdam, onze thuishaven. De aandacht richt zich daarbij onder andere op:

  • De samenwerking met Rotterdamse onderwijsinstellingen.
  • De samenwerking met andere zorgaanbieders en het leveren van een aandeel in de basisgezondheidszorg voor de inwoners van Rotterdam. Op het gebied van gezondheidszorg gaat het Erasmus MC in Rotterdam en omgeving een duidelijke en herkenbare regierol vervullen.
  • Het ontwikkelen van nieuwe, patiëntgerichte zorgconcepten op basis van het onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met het instituut voor Beleid en Management in de Gezondheidszorg (iBMG).
  • Het bieden van kansen aan minder kansrijke doelgroepen op de regionale arbeidsmarkt vanuit onze positie als een van de grootste werkgevers van Rotterdam.
  • Het leveren van een bijdrage aan de economische bedrijvigheid in Rotterdam, zoals met de ontwikkeling van een bedrijvenpark op het terrein of zeer dicht in de buurt van het Erasmus MC.
  • Het bevorderen van publiek draagvlak voor wetenschappelijk onderzoek door het organiseren van een programma voor wetenschapsvoorlichting.
  • Het leveren van een bijdrage aan de aanpak van preventie- en gezondheidsvraagstukken in grote steden. Een internationale en multiculturele stad als Rotterdam met een breed spectrum aan internationale gezondheidsvraagstukken biedt hiervoor een unieke academische werkplaats.
  • Het leveren van een bijdrage aan betere milieuomstandigheden en duurzaamheid door bijvoorbeeld in de nieuwbouw maatregelen te nemen die bijdragen aan een vermindering van de CO2-uitstoot.

Klik hier voor een selectie van maatschappelijke projecten waarbij het Erasmus MC nauw is betrokken (in willekeurige volgorde).

Cover van boekje maatschappelijke impact medisch wetenschappelijk onderzoek

Bekijk online