... / ... / Over de OOR ZWN / De OOR ZWN

De OOR ZWN

De OOR ZWN algemeen
De Opleidings- en Onderwijsregio Zuidwest Nederland (OOR ZWN) is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen en andere zorginstellingen die gezamenlijk de opleiding tot medisch specialist verzorgen.
Er zijn gemiddeld genomen ongeveer 800 artsen in opleiding in de OOR ZWN. De samenwerking tussen de verschillende opleidingsinstellingen is waardevol omdat een goede opleiding tot medisch specialist wordt gekenmerkt door een academische component en een perifere component. Daarnaast biedt het samenwerkingsverband voordelen omdat op een aantal onderwijsbeleidsterreinen instellingen gemeenschappelijk kunnen optrekken.


Structuur van de OOR ZWN
De OOR ZWN wordt bestuurd door het plenair overleg. In het plenair overleg zijn alle besturen van de OOR ZWN instellingen vertegenwoordigd. Het plenair OOR overleg wordt voorbereid door het dagelijks bestuur (link naar samenstelling OOR ZWN). De van dag tot dag coördinatie binnen de OOR wordt geleid door de OOR coördinator in nauw overleg met opleiders en contactpersonen (w.o. managers leerhuizen, aios-coördinatoren) in de andere OOR instellingen.
Belangrijke onderwerpen in OOR verband zijn:

  • Het vorm en inhoud geven aan een gezamenlijk beleid op het gebied van het ondersteunen van opleiders bij het moderniseren van de opleiding
  • Het vorm en inhoud geven aan een gezamenlijk beleid op het gebied ter bevordering van de kwaliteit en de innovatie van de medische vervolgopleidingen. (Commissie Kwaliteit en Innovatie)
  • Het aanbieden van Discipline Overstijgend Onderwijs ter bevordering van de ontwikkeling van de algemene competenties van de medisch specialist in opleiding.
  • Het aanbieden van Teach the Teacher onderwijs ten behoeve van bij- en nascholen van medisch specialisten met betrekking tot verandering op het gebied van medisch vervolgopleidingen
  • Het vorm en inhoud geven aan een gezamenlijk beleid met betrekking tot de planning van opleidingscapaciteit.

Alles met als doelstelling een kwalitatief excellente opleiding tot medisch specialist aan te bieden.


AAV
Arts-assistenten nemen een belangrijke positie in binnen de OOR ZWN. Zo ondersteunt de OOR-coördinator de arts-assistenten vereniging van het Erasmus MC en wordt het ontstaan van een regionaal aios netwerk in OOR verband bevorderd.