Contact

Medische Microbiologie en Infectieziekten

Bezoekadres

Secretariaat Medische Microbiologie & Infectieziekten
Wytemaweg 80, kamer Na-918 / Na-901
3015 CN Rotterdam

phone Tel: 010-70 33510 / 33511
fax010 -70 33875
email info.microbiologie.infectieziekten@erasmusmc.nl

Postadres

Erasmus MC

afd. Medische Microbiologie & Infectieziekten, kamer Na-918
Postbus 2040

3000 CA Rotterdam


Medische Microbiologie en Infectieziekten

Bezoekadres

Erasmus MC
Dr. Molewaterplein 40
3015 GD Rotterdam

phone Tel: 010-70 33510
fax010 – 70 33875
email info.microbiologie.infectieziekten@erasmusmc.nl

Postadres

Erasmus MC Medische Microbiologie en Infectieziekten
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam