... / ... / ... / ... / Algemeen / Sector Rhinologie op weg naar volledige...

Sector Rhinologie op weg naar volledige transparantie

De afgelopen jaren tonen patiënten, zorgverzekeraars en de overheid steeds meer interesse in medische prestaties. Het doel van de sector rhinologie is om zo transparant mogelijk te kunnen zijn over de kwaliteit van ons eigen medisch handelen en dan in het bijzonder over het effect van operatieve correcties van chronische neusverstopping en ernstige misvorming van de neus.  Hiertoe werd de zorgmonitor rhinologie ontwikkeld die sinds april 2014 in het Erasmus MC wordt toegepast.

Randvoorwaarden voor prospectief monitoren van ons medisch handelen
De zorgmonitor rhinologie is snel en simpel, zodat patiënten gemotiveerd blijven om deel te nemen. De gebruikte vragenlijsten zijn gevalideerd en internationaal geaccepteerd zodat de kwaliteit van verzamelde gegevens betekenisvol, betrouwbaar en internationaal vergelijkbaar zijn. Door vragen te stellen voorafgaande aan het consult, wordt wachttijd optimaal benut en verstoort de zorgmonitor de dagelijkse praktijkvoering niet. Rapportages van verzamelde gegevens zijn real-time beschikbaar zonder herhaaldelijke uitvoer van complexe statistische rapporages.

De zorgmonitor rhinologie

Sinds April 2014 zijn alle patiënten die naar dokter Datema zijn verwezen met ernstige neusobstructie of -misvorming gevolgd met de zorgmonitor rhinologie.  Voor het eerste bezoek en drie en twaalf maanden na de neusoperatie (septorhinoplastiek) vulden patiënten de vragenlijsten (PROMs) in. Deze lijsten vertalen  de subjectieve ernst van neusobstructie (NL-NOSE scale) en misvorming (Utrecht Questionnaire) in betekenisvolle en betrouwbare data. Door te kijken naar de antwoordverschillen voor en na de operatie, krijgen we een beeld van het door de patiënt ervaren effect van ons medische handelen.

Figuur1

Figuur 1: slide uit het dasboard die verschillende redenen toont waarom 98 patiënten de afgelopen drie jaar niet in aanmerking zijn gekomen voor een operatieve correctie van de neus.||

Zorgmonitor dashboard
Outcome evaluatie met behulp van PROMs is niet nieuw. Een waardevolle nieuwe toevoeging bleek de volledige automatisering van data evaluatie door een speciaal voor dit project geprogrammeerd dashboard. Het dashboard geeft grafisch weer wat voor soort patiënten wij als tertiair behandelcentrum zien en wat redenen waren om een neuscorrectie te verrichten, of om deze juist niet te verrichten (figuur 1). Het belangrijkste onderdeel van het dashboard is echter de mate van verbetering van neusobstructie en neusvorm na de operatie (figuur 2 en 3). We leren dat een groot deel van onze patiënten verbeterd, maar ook dat er een groep patiënten is die een matige tot ernstige neusverstopping houdt. Ook al is dit internationaal een bekend gegeven, is deze groep patiënten uitermate interessant voor nadere analyse. Het dashboard geeft automatisch aan wie deze patiënten zijn, zodat aan de hand van het medische dossier kan worden bekeken of er in het zorgproces iets beter had gekund (verwachtingsmanagement, patiëntselectie, keuze operatieve technieken, enz.). Dit helpt ons om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren.

Figuur2

Figuur 2: verdeling van de ernst van neusobstructie voor de operatie (T1) en verandering hierin na de operatie (T2 en T3)

Toekomst
De zorgmonitor rhinologie is binnen onze afdeling een waardevolle toevoeging aan het consult in de spreekkamer. Verbeterslagen zijn te halen in het voor patiënten makkelijker maken om vragenlijsten (vanuit huis) digitaal veilig te kunnen versturen. Verder bestaat de wens om collegae in de regio te motiveren om de zorgmonitor te gebruiken, zodat op termijn resultaten per ziekenhuis kunnen worden vergeleken. 

Figuur3
Figuur 3: verdeling van de ernst van neusmisvorming voor de operatie (T1) en verandering hierin na de operatie (T2 en T3)

Literatuur
FR Datema, FVWJ van Zijl, EF van der Poel, RJ Baatenburg de Jong, PJFM Lohuis. Transparency in functional rhinoplasty: benefits of routine prospective outcome measurements in a tertiary referral center. PRS 2017 [accepted for publication]