Onderzoek

Wat gebeurt er na werwijzing naar het spreekuur voor stotterklachten?

Om het onderzoek voor uw kind en u zo vriendelijk mogelijk te laten verlopen, beperken wij het onderzoek meestal tot twee afspraken. Na afronding van het onderzoek wordt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, verslag gedaan aan de huisarts en behandelaar. Het doel van een uitgebreid onderzoek van het stotteren is meestal: zicht krijgen op de factoren die samenhangen met de ernst van het stotteren. Dit leidt dan tot een therapie-advies.

In het universitair medisch centrum wordt het (stotterend) spreken heel precies onderzocht.
Er wordt gestandaardiseerd onderzoek afgenomen en er vindt, afhankelijk van de leeftijd van het kind, een gesprek met de ouders plaats. Ook wordt de indruk van de leerkracht nagegaan door middel van een schriftelijke observatielijst. Oudere kinderen vragen we ook vragenlijsten in te vullen. Als er al eerder behandeling heeft plaatsgevonden, wordt nagegaan wat dit heeft opgeleverd. Uniek aan een verwijzing naar een universitair medisch centrum is de mogelijkheid van uitgebreid  vervolgonderzoek door een team van verschillende experts. Als er behoefte aan is, kan na het eerste onderzoek aanvullend onderzoek worden gedaan door bijvoorbeeld de KNO-arts, audioloog, klinisch linguïst, psycholoog, neuroloog of psychiater. Naarmate het kind jonger is gebeurt er meer op basis van observatie. Bij oudere kinderen en jongeren wordt directer met de persoon zelf gewerkt. 

Terug naar de homepage van het stotterteam.