... / ... / ... / Gehoor- en Spraakcentrum / Wat is het Gehoor- en Spraakcentrum?

Wat is het Gehoor- en Spraakcentrum?

Inleiding
Het Gehoor- en Spraakcentrum maakt onderdeel uit van de afdeling KNO. Als erkend audiologisch centrum richt het zich op diagnostiek, revalidatie en begeleiding van gehoorproblemen bij zowel volwassenen als kinderen. Daarnaast worden ook kinderen gezien met spraaktaal-ontwikkelingsproblemen.

Multidisciplinair team
In het gehoor- en spraakcentrum werkt een team van deskundigen uit verschillende vakgebieden:
AkoepedistenAkoepedisten zijn gespecialiseerd op het onderzoeken van het gehoor. Alle gehooronderzoeken worden afgenomen door akoepedisten. Akoepedisten zijn in het Erasmus MC altijd logopedisten. Logopedie is een 4-jarige HBO-studie waarbij er aandacht wordt besteeds aan taal, spraak en gehoor.
AudiologenDe klinisch-fysicus audioloog heeft een technische achtergrond en is gespecialiseerd in (het onderzoek van) het horen. Hij/zij bespreekt de resultaten van het gehooronderzoek met u en uw kind en geeft adviezen over revalidatie.
LogopedistenBij problemen in de spraak- en/of taalontwikkeling vindt onderzoek plaats door een logopedist. Ook kan logopedisch onderzoek of behandeling geadviseerd worden bij stemproblemen en afwijkend mondgedrag. Logopedische therapie wordt in de meeste gevallen buiten het ziekenhuis gegeven, door een logopedist bij u in de buurt.
LinguïstenEen klinisch linguïst is een specialist op het gebied van normale en afwijkende taalontwikkeling. Uw kind kan naar de klinisch linguïst worden verwezen wanneer - na logopedisch onderzoek of na een logopedische behandeling - onduidelijkheid blijft bestaan over de aard of de ernst van het taalprobleem. Op basis van het onderzoek worden gerichte adviezen voor de (verdere) logopedische behandeling gegeven.
StottertherapeutWanneer een stotterbehandeling niet het gewenste resultaat oplevert of wanneer een stotterprobleem van het begin af aan complex is, kan voor nader onderzoek worden verwezen naar de stottertherapeut van het Gehoor- en Spraakcentrum. De behandeling zelf wordt meestal door een logopedist bij u in de buurt uitgevoerd.
PsychologenBij sommige kinderen met gehoor-, spraak- of taalproblemen adviseren wij onderzoek door een psycholoog of orthopedagoog te laten uitvoeren. Afhankelijk van het probleem van uw kind is het psychologisch onderzoek gericht op de intelligentie van uw kind, de aandacht en concentratie en/of het gedrag. 
Technici

De afdeling Foniatrie is onderdeel van het gehoor- en spraakcentrum. Er is uiteraard ook een nauwe samenwerking met de KNO-artsen op de afdeling. Omdat verschillende vakgebieden samenwerken, kunnen we een zo goed mogelijke oplossing / behandeling bieden voor het gehoor- of spraaktaalprobleem van uw kind.

Verwijzingen
Kinderen kunnen verwezen worden naar het Gehoor- en Spraakcentrum door een kno-arts, huisarts of kinderarts. Indicatie voor verwijzing is een gehoor- of spraaktaalprobleem, waarbij specifieke audiologische of taalkundige expertise benodigd is voor een juiste analyse en behandeling.
Hoortoestelaanpassing bij kinderen onder de 16 jaar vinden altijd op een audiologisch centrum plaats, gezien de gevolgen van slechthorendheid bij deze kinderen voor de spraak-, taal-, emotionele en de schoolse ontwikkelingen. Daarnaast zal het gehoor- en spraakcentrum alles doen wat mogelijk is om een patiënt met gehoorproblemen een passende plaats in de maatschappij te geven. Bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van hulpmiddelen en door begeleiding.

Het GSC heeft zich gespecialiseerd in:
• gehooronderzoek en revalidatie bij volwassenen met een ernstige slechthorendheid.
• gehooronderzoek en revalidatie bij volwassenen met gehoorklachten in een omgeving met relatief hoge communicatieve belasting (werksituatie, opleiding).
• analyse en begeleiding van volwassenen met oorsuisklachten (tinntus) of overgevoeligheid van geluid (hyperacusis) door het tinnitusteam.
• gehooronderzoek en revalidatie van slechthorende kinderen.
• gehooronderzoek bij zeer jonge kinderen die uitvallen op gehoorscreening of met twijfels aan het gehoor.
• gehooronderzoek bij kinderen met twijfels aan centraal auditieve verwerking (niet slechthorend maar wel gehoorklachten in rumoer).
• analyseren van de oorzaak van een gestoorde spraaktaalontwikkeling bij kinderen door middel van (specialistisch) logopedisch en psychologisch onderzoek o.a. via het molenspreekuur.
• specialistisch onderzoek en advies bij kinderen en volwassenen met stotterproblemen.

Werkwijze
Meestal wordt aan de hand van een verwijsbrief besloten welke onderzoeken gedaan moeten worden. Meestal kunnen de onderzoeken tijdens één bezoek worden uitgevoerd. Ter afsluiting van een bezoek worden de bevindingen besproken. Soms verwijzen we een patiëntje (terug), soms kiezen we voor een verdere behandeling, bijvoorbeeld het aanpassen van een hoortoestel of nader onderzoek door een logopedist of psycholoog of verdere begeleiding door het Gehoor- en Spraakcentrum.

Vergoeding
De kosten van een audiologisch centrum worden in principe door ziektekostenverzekeraars vergoed. Meer algemene informatie over audiologische centra vindt u op de site van de FENAC.