co assistenten

Informatie Oudste Co-schap Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie
Duur: 12 of 15 weken

Doelstelling:
Een nadere oriëntatie op het specialisme Psychiatrie, in het bijzonder Kinder- en Jeugdpsychiatrie.

Korte inhoud:
Tijdens dit coschap krijgt de student de gelegenheid zich met name te verdiepen in de theoretische en praktische aspecten van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Dit gebeurt aan de hand van het onder supervisie verrichten van diagnostiek, het volgen van en waar mogelijk het participeren in behandelingen. De student verricht zelfstandig diagnostisch onderzoek, zoals (kinder)psychiatrisch onderzoek middels semi-gestructureerde interviews met kinderen en jongeren en heteroanamnese met ouders of anderszins betrokkenen en ingevulde vragenlijsten. De werkzaamheden worden begeleid door één of meer medewerkers van de afdeling, aios en/of stafleden.

Onze afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie/-psychologie (KJP/P) levert als universitietskliniek (PUK) tertiaire, mulitdisciplinaire, poliklinische en (dag)klinische psychiatrische patiëntenzorg aan kinderen en jongeren, vooral voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke ziekten, maar ook voor gecompliceerde kinder- en jeugdpsychiatrie.

De polikliniek richt zich op kinderen en jongeren van 0-18 jaar met (een vermoeden van) complexe psychiatrie en tegelijkertijd complexe lichamelijke ziekten, zoalseet-/voedingsstoornissen met (het risico op) vermagering, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK, zoals conversie) of pijnstoornissen, angst-, dwang- en stemmingsstoornissen, en autistische of ADHD-kenmerken passend bij lichamelijke ziekten, ernstige regulatie-, slaap-  en voeldingsstoornissen bij zuigelingen en jonge kinderen, andere psychiatrische symptomen bij complexe lichamelijke aandoeningen, aangeboren gezichtsafwijkingen, slechtziendheid/blindheid en gehoorproblemen.

Daarnaast kan één student per periode in de gelegenheid worden gesteld om tijdens het coschap deel te nemen aan klinische observatie, diagnostiek en behandeling van adolescenten met psychiatrische problematiek in de Adolescentenkliniek, voor jongeren van circa 12-21 jaar met (een vermoeden van) complexe psychiatrie in combinatie met al an niet voldoende verklaarde lichamelijke klachten/ziekten, die vastlopen op verschillende ontwikkelingsdomeinen of ernstig ziek zijn. Hierbij kan met name worden gedacht aan ziektebeelden als eetstoornissen met ondergewicht, onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten, invaliderende psychiatrische symptomen/aandoeningen bij somatische ziekten, second/third opinions bij vastgelopen diagnostiek (complexe psychiatrie) en behandeling (‘last resort’).

De student wordt verder in staat gesteld alle vaste activiteiten van de afdeling bij te wonen, zoals patiëntendemonstraties, screens, journal clubs, colloquia en referaten, alsmede multidisciplinaire besprekingen. Het ‘oudste coschap’ wordt afgesloten met een korte scriptie en/of case report.

Informatie Keuze co-schap Kinder- en Jeugdpsychiatrie/psychologie
Duur: minimaal 3 tot maximaal 7 weken

Korte omschrijving:
Het keuze coschap kinder- en jeugdpsychiatrie biedt mogelijkheden aan de coassistent om kennis te nemen ervan op gebied van diagnostiek en (advisering in) behandeling. Het biedt een goed beeld van universitaire kinder- en jeugdpsychiatrie. Beelden als ADHD, autismespectrumstoornis, anorexia nervosa, angststoornissen of depressie krijgen hierdoor een ‘gezicht’. Meestal vindt een keuze coschap plaats op de polikliniek, maar in overleg is plaatsing op onze kinderkliniek of adolescentenkliniek mogelijk.

Afhankelijk van de duur van het keuze coschap verricht de coassistent zelfstandig kinder- en jeugdpsychiatrische onderzoeken (uiteraard onder supervisie) of bijwonen en wordt betrokken bij het diagnostisch proces. Ook andere onderdelen daarvan, zoals gesprekken met ouders, school of andere betrokkenen, als ook psychodiagnostisch onderzoek, kunnen bijgewoond of zelfstandig verricht worden. Indien een onderzoek (deels of volledig) zelf wordt verricht, horen daar ook de verslaglegging ervan en doen van een adviesgesprek met ouders en/of kind, bij.

Verder is het voor de keuze coassistent (in overleg met de reguliere coassistenten) mogelijk om consulten (op somatische afdelingen binnen het ziekenhuis), medicatie spreekuren (van aios of staflid) en diagnostiek op locatie (zoals Revalidatiecentrum Rijndam of Ipse) bij te wonen of een bijdrage te leveren aan diagnostiek. 

Tenslotte is de keuze coassistent uitgenodigd bij alle patiëntgebonden activiteiten zoals patiëntbesprekingen en algemene opleidingsactiviteiten van de afdeling (journal club, colloquia en demonstratieonderzoeken). En kan er kennis gemaakt worden met de lopende wetenschappelijk onderzoeken of activiteiten op de afdeling. Onderwijs aan arts-assistenten is niet opengesteld voor keuze coassistenten.

Kennismaking:
De coassistent dient voor aanmelding contact op te nemen met mevrouw M.A. van Ballegooijen, secretaresse Onderwijs & Onderzoek, via m.a.vanballegooijen-balvers@erasmusmc.nl of direct met coördinator coschappen, mevrouw drs. Floor van der Steen (kinder- en jeugdpsychiater) via l.vandersteen@erasmusmc.nl. Voorafgaand aan kennismaking wordt de coassistent aangemoedigd om over haar of zijn voorkeuren na te denken zodat in een oudste- of keuze coschap hiermee eventueel rekening gehouden kan worden. Er wordt een enthousiaste, geïnteresseerde en zelfstandige houding verwacht.