KOPPEL

KOPPEL: Kennis en opvattingen van professionals en publiek over beslissingen rond het levenseinde

De praktijk van medische  besluitvorming en behandeling in de laatste levensfase is in Nederland ingekaderd in wet- en regelgeving, zoals de in 2002 in werking getreden Wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl), de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) (1994) en de richtlijn Palliatieve Sedatie van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst (KNMG) uit 2009.  Kennis van deze wet- en regelgeving is bepalend voor de effectiviteit ervan. Naast kennis en interpretatie van de regels kunnen ook de opvattingen en overtuigingen van personen in de situaties waar de regels betrekking op hebben een rol spelen bij de toepassing van de regels in de praktijk. Kennis en opvattingen kunnen elkaar wederzijds beïnvloeden en hangen bovendien samen met persoonlijke kenmerken en ervaringen, en met maatschappelijke factoren, waaronder berichtgeving in de media.

KOPPEL is een onderzoek naar kennis van wet- en regelgeving en opvattingen over medische besluitvorming en behandeling rond het levenseinde onder de Nederlandse bevolking en professionals in de gezondheidszorg. Doel van dit onderzoek is om na te gaan wat de kennis en opvattingen zijn van Nederlandse burgers en professionals in de gezondheidszorg met betrekking tot de wet- en regelgeving over euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie en schriftelijke wilsverklaringen. Ook is aandacht besteed aan praktijkervaringen en -problemen, aan het niet-inwilligen van verzoeken om euthanasie, en aan berichtgeving in de media.

De studie is uitgevoerd door onderzoekers van het Erasmus MC Rotterdam, UMC Utrecht en UMC Groningen.


Voor  meer informatie: drs. N.J.H. (Natasja) Raijmakers