AMROSE: AMsterdam, ROtterdam SEdatie onderzoek

AMROSE: AMsterdam ROtterdam SEdatie onderzoek

In 2005 bracht de KNMG de richtlijn ‘Palliatieve sedatie’ uit. Hierin wordt palliatieve sedatie gedefinieerd als ‘het opzettelijk verlagen van het bewustzijn van een patiënt in de laatste levensfase’. Hierbij kan sprake zijn van ofwel continue sedatie tot het moment van overlijden, ofwel kortdurende of intermitterende sedatie. Continue, diepe sedatie tot aan het overlijden werd in 2005 in Nederland in 8,2% van alle sterfgevallen toegepast.
Het AMROSE-onderzoek heeft tot doel de praktijk van palliatieve sedatie te beschrijven en na te gaan in hoeverre deze in overeenstemming is met de KNMG-richtlijn. Daartoe werden artsen en verpleegkundigen bevraagd in schriftelijke enquêtes en mondelinge interviews, en werden gesedeerde patiënten gemonitord teneinde vast te stellen welke meetinstrumenten bij de uitvoering van de palliatieve sedatie gebruikt kunnen worden om de diepte van de sedatie alsmede de ernst van de te behandelden symptomen adequaat te bepalen.
De vragenlijststudie onder artsen en verpleegkundigen vond plaats in 2008, dus na de invoering van de richtlijn maar voorafgaande aan de actualisatie ervan. Het vragenlijst onderzoek en de interviews met artsen en verpleegkundigen vonden plaats in 2008 en 2009. In dit deelonderzoek hebben we ons hoofdzakelijk gericht op één specifieke vorm van sedatie die in de richtlijn wordt beschreven: continue sedatie tot aan het moment van overlijden. De inclusie voor de monitoring-studie vond plaats van 2008 tot eind 2010. In dit deelonderzoek werden zowel patiënten die continu als intermitterend werden gesedeerd, betrokken.

Deze studie wordt uitgevoerd door onderzoekers van het Erasmus MC Rotterdam en het VUmc in Amsterdam.

Voor meer informatie: drs. S.J. (Siebe) Swart