Studie naar de praktijk van palliatieve sedatie

UNBIASED: Een internationale studie naar de praktijk van palliatieve sedatie

De UNBIASED studie
Om het handelen van zorgverleners beter te kunnen begrijpen en de zorg voor patiënten in de laatste levensfase met ernstige symptomen te kunnen optimaliseren, is meer inzicht nodig in de ervaringen van artsen, verpleegkundigen en naasten met continue sedatie. In 2009 is daartoe de UNBIASED studie gestart. De studie wordt uitgevoerd in Engeland (University of Nottingham, Lancaster University, Southampton University en University of London), België (Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent) en Nederland (Erasmus MC en het VUmc).

Thema’s die in de UNBIASED studie aan de orde komen zijn: opvattingen over het concept ‘sedatie’ in de zorg rond het levenseinde, klinische kernmerken van de praktijk van continue sedatie, de besluitvorming en communicatie rondom sedatie, de bijdrage van de toepassing van sedatie aan de kwaliteit van sterven, het gebruik van richtlijnen en protocollen, en morele en juridische aspecten van sedatie. Deze thema’s zullen door middel van semi-gestructureerde interviews worden onderzocht. In elk land worden in totaal 30 gevallen bestudeerd van kankerpatiënten die thuis, in het ziekenhuis of in een gespecialiseerde palliatieve zorgsetting zijn gesedeerd tot aan het overlijden. De meest betrokken arts, verpleegkundige en naaste zullen worden benaderd voor een interview. Aldus worden in elk van de drie landen in totaal 90 interviews afgenomen (270 in de gehele studie).

NL UNBIASED studie
Naast het gemeenschappelijke doel van de internationale studie heeft ieder land ook zijn eigen focus. In Nederland is dat het effect van de toepassing van continue sedatie tot aan het overlijden op het welzijn van de naasten van de patiënt. Wat is het effect van toepassing van palliatieve sedatie op het welzijn van de naasten? En welke elementen van palliatieve sedatie zijn geassocieerd met het welzijn van naasten tijdens de sedatie en na het overlijden van de patiënt? Deze onderwerpen worden besproken in de Nederlandse interviews met naasten. Ter voorbereiding van de interviews zijn drie focusgroepen gehouden met naasten van patiënten die werden gesedeerd voorafgaand aan hun overlijden. In Nederland wordt tevens een schriftelijke vragenlijststudie uitgevoerd onder naasten van gesedeerde en niet- gesedeerde overleden patiënten.

UNBIASED: UK Netherlands Belgium International Sedation Study

Voor meer informatie: drs. S. M. (Sophie) Bruinsma