... / ... / Patiënt / Second opinion

Second opinion

Wanneer bij u de diagnose kanker wordt gesteld, heeft dit belangrijke gevolgen. Mogelijk moet u een ingrijpende behandeling ondergaan. In alle omstandigheden is het van groot belang dat u goed wordt geïnformeerd over de behandelingsmogelijkheden en eventuele alternatieven. Veel van die behandelingen zijn landelijk of zelfs internationaal afgesproken en vastgelegd in protocollen die de artsen volgen.

Onafhankelijk toetsen
De Nederlandse ziekenhuizen hebben kankerspecialisten die goed in staat zijn u te informeren over de reguliere behandelingen van veel voorkomende vormen van kanker. Desondanks kan het zijn dat u de behoefte voelt het behandelplan eerst te toetsen bij een tweede, onafhankelijke arts. Het kan ook zijn dat u een minder vaak voorkomende vorm van kanker heeft, of dat een eerdere behandeling bij u niet voldoende of blijvend effect heeft gehad.
 
Een tweede mening, ook wel 'second opinion' genoemd, is een onafhankelijk oordeel of advies van een andere medisch specialist dan de behandelend arts. Deze deskundige geeft op uw verzoek zijn/haar mening, maar hij/zij neemt de behandeling over het algemeen niet over.

Meer informatie
Een second opinion is dus geen motie van wantrouwen ten opzichte van uw behandelaar, het biedt de mogelijkheid om meer informatie en een frisse kijk op de feiten te verkrijgen om zo te komen tot een weloverwogen besluit over uw behandeling. Uw behandelend arts kan zelf ook voorstellen de mening van een andere arts te vragen. 

Onze artsen zijn door de aard van hun academische werk altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in de diagnostiek en behandeling, hebben toegang tot multidisciplinair overleg met gespecialiseerde collega’s van andere disciplines, en zijn dus goed in staat een gewogen advies te geven.

Modelovereenkomst
Het recht op een second opinion is niet in de wet vastgelegd. De Nederlandse huisartsen en specialisten hebben echter samen met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) een modelovereenkomst Arts-Patiënt gemaakt. Daarin is het recht op een second opinion opgenomen.

Hoewel u voor het vragen van een tweede mening officieel geen toestemming van uw behandelend arts nodig heeft, is het goed uw behoeften met hem/haar te bespreken. Deze kan u bovendien behulpzaam zijn bij de verwijzing naar een van de universitair medische centra. Het is eveneens van belang uw medische informatie beschikbaar te hebben voor het verkrijgen van de tweede mening. U kunt zich voor bovenstaande ook tot uw huisarts wenden.

Welke gegevens ?
Gegevens die minimaal nodig zijn voor een tweede  mening zijn:

  • Beschrijving relevante ziektegeschiedenis en diagnose
  • Relevante radiologieverslagen en laboratoriumonderzoek
  • Verslag pathologie-onderzoek (weefseldiagnose)
  • Verwijsbrief van huisarts of medisch specialist + duidelijke vraagstellin

Informeert u, voordat u een tweede mening vraagt, bij uw ziektekostenverzekeraar hoe u het beste kunt handelen. Als de ziektekostenverzekeraar de kosten van een tweede mening niet accepteert, zullen deze namelijk voor uw eigen rekening komen.

Beoordeling
De gegevens zullen ter beoordeling aan een specialist  worden voorgelegd waarna u zult worden opgeroepen voor een afspraak op de polikliniek. Na het eerste bezoek zal uw ziektegeschiedenis met het oncologisch team worden besproken en indien gewenst ook binnen een multidisciplinaire werkgroep. Het advies zal tijdens een tweede bezoek ca. 1 week later met u worden besproken. In principe wordt u daarna terugverwezen naar uw eigen behandelend specialist.

We wijzen u er graag op dat u als patiënt zélf dient te verschijnen op uw afspraak bij de specialist. Indien u door ziekte of andere redenen verhinderd bent, vragen we u de afspraak tijdig af te zeggen om te voorkomen dat we het consult toch bij u  in rekening moeten brengen.