Afspraken Procedure

 

Wat houdt een orthodontische behandeling op onze afdeling in?

Veel mensen denken bij orthodontie aan het plaatsen van beugels in dienst van een gezonder of mooier gebit. Toch realiseren weinig mensen zich hoeveel er bij zo’n behandeling komt kijken, én hoe groot de rol van de orthodontist als specialist is bij de behandeling van patiënten met complexe afwijkingen aan het gezicht of gebit in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis. De orthodontist is de tandheelkundig specialist die zich bezig houdt met de diagnose, preventie, ingreep en correctie van afwijkende stand en groei van de kaken en tanden. Vanuit dat perspectief werken we samen met andere specialisten, zoals de KNO-arts, de kaakchirurg en plastisch chirurg, bij de vaak complexe behandelingstrajecten.

Dit houdt in dat we de patiënten vaak al ver voor de feitelijke behandeling op onze afdeling een keer ontmoet hebben en dat op basis van een gezamenlijke diagnose door alle betrokken specialisten een behandelplan wordt opgesteld. Dit verhoogt niet alleen de kwaliteit van de diagnose en dus van de behandeling, het zorgt er tevens voor dat de behandeltrajecten per afdeling zo goed mogelijk op elkaar aansluiten. De in veel gevallen cruciale onderlinge samenwerking tussen specialisten laat zich overigens niet beperken door de specifieke teams die bestaan uit kaakchirurgen, plastisch chirurgen, orthodontisten en KNO-artsen. Waar nodig werken we intensief samen met de afdeling logopedie, Maatschappelijk werk, de afdeling Bijzondere Tandheelkunde van het Erasmus MC en het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Rijnmond.


Eerste afspraak

Een eerste afspraak op onze afdeling staat volledig in het teken van onderzoek en beoordeling. Samen met de patiënten, de ouders en eventuele andere specialisten bespreken we op welke manier een behandeling door de orthodontist het beste kan worden ingezet, én of een beugelbehandeling op dat moment wel noodzakelijk is. De beslissing om al dan niet over te gaan op een behandeling is niet alleen gebaseerd op een inventarisatie van de specifieke klachten en de tandheelkundige geschiedenis. Een belangrijk onderdeel van deze eerste ontmoeting is vooral een nauwkeurige beoordeling
van de stand van de kaken, kiezen en tanden.

Naar aanleiding van deze eerste ontmoeting wordt bepaald of het noodzakelijk is dat er een orthodontische behandeling plaatsvindt, en of het noodzakelijk is dat deze op onze afdeling in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis plaats heeft. Deze beslissing is altijd gebaseerd op een grondige toetsing van behandelbaarheid, complexiteit en de noodzaak tot een multidisciplinaire behandeling. Het kan ook zijn dat dit eerste consult weliswaar aanleiding geeft tot een behandeling op onze afdeling, maar dat deze pas op een later moment in gang gezet kan of moet worden om het beste resultaat te kunnen
bereiken. Overigens, deze eerste kennismaking heeft vooral ook tot doel de patiënt en de specifieke afwijking en doelstelling beter te leren kennen om de behandeling zo goed mogelijk op elke specifieke situatie en wensen te kunnen afstemmen.

Kinderen met schisis bezoeken onze afdeling overigens al op zeer vroege leeftijd, vaak al binnen enkele weken na de geboorte. De kinderen worden tijdens die eerste afspraak ook gezien door de nurse practitioner van het Schisisteam. Aan de hand van de ernst en aard van de afwijking word voor die kinderen al op zeer jonge leeftijd een zogenaamd zorgpad opgesteld. Aan de hand van dit persoonlijke zorgpad vinden alle vervolgafspraken plaats. De nurse practitioner adviseert en begeleidt daarnaast ook de ouders bij het verzorgen van kinderen met schisis en geeft voedingstips. Meer informatie over de behandeling van kinderen met schisis op onze afdeling leest u op de pagina's onder 'Patiënttypes'.


Tweede afspraak

Wanneer er naar aanleiding van een eerste afspraak besloten is dat een behandeling op de afdeling orthodontie noodzakelijk is, dan is de eerst volgende stap een tweede onderzoek door het team van onze afdeling. Dit onderzoek vindt altijd plaats direct voor de aanvang van de behandeling en de uitkomsten ervan dienen als basis voor een behandelplan dat de orthodontist voor elke patiënt opstelt. Tijdens deze tweede afspraak worden er röntgenfoto’s en lichtfoto’s gemaakt en nemen we gebitsafdrukken, zodat we precies zien wat de stand van de kaken, kiezen en tanden is op het moment dat de behandeling begint. Op basis daarvan wordt in het behandelplan precies omschreven in welke ‘etappes’ een behandeling plaats zal vinden, hoe lang deze ongeveer moet en zal gaan duren, én welke technieken er gebruikt moeten gaan worden.

Het is belangrijk om te weten dat er een mogelijkheid bestaat dat de gegevens die deze onderzoeken opleveren gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Er zullen op geen enkele manier gegevens over een patiënt worden verzameld die niet in dienst staan van de behandeling van een patiënt. Mocht het in het belang van de ontwikkeling van ons specialisme en de kwaliteit van onze behandeling noodzakelijk zijn om toch aanvullende gegevens te verzamelen of te registreren, dan zullen wij daar uiteraard uitdrukkelijk specifieke toestemming voor vragen aan de patiënt én de ouders of verzorgers. Neem gerust contact op met het team van onze afdeling als u meer wilt weten over dit onderwerp.


Derde afspraak

Wanneer het behandelplan is opgesteld door het team van de afdeling Orthodontie, is het natuurlijk belangrijk dat dit plan besproken wordt met de patiënt. In het behandelplan staat omschreven welke aanpak met welke technieken zal leiden tot het beste resultaat voor elke specifieke patiënt. Daarnaast vermeldt het behandelplan ook eventuele ingrepen die noodzakelijk zijn, voordat de behandeling door onze afdeling kan beginnen, bijvoorbeeld het verwijderen van tanden of kiezen, en geeft het een indicatie van de tijdsduur en, in specifieke gevallen, de kosten van een behandeling.

Pas wanneer alle betrokkenen zich kunnen vinden in het behandelplan van aanpak en er geen onduidelijkheden meer zijn over de consequenties en doelen van de behandeling gaat de behandeling van start. Uiteraard is het team van onze afdeling tijdens deze fase bereikbaar voor alle mogelijke vragen. Over de kosten van een behandeling op de afdeling orthodontie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis kan op voorhand weinig concreets gezegd worden. Doorgaans is de vergoeding voor patiënten met schisis, craniofaciale afwijkingen of andere aanverwante afwijkingen 100%. Bij overige patiënten verschilt de mate waarin de verrichtingen worden vergoed sterk per zorgverzekeraar en eventueel afgesloten pakketten. Raadpleeg daarom, indien van toepassing, voor aanvang van de behandeling altijd de zorgverzekeraar om inzichtelijk te hebben welke kosten voor rekening van de ziektekostenverzekeraar zijn en welke kosten eventueel voor eigen rekening zijn.Kijk voor meer informatie ook op www.orthodontist.nl


Behandelingen

Juist omdat we als afdeling Orthodontie in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis ons vooral toeleggen op meer complexere orthodontische behandelingstrajecten, is het moeilijk om een precieze omschrijving te geven van ‘de’ behandeling op onze afdeling. Elke patiënt en elk gebit is weer anders en dus verschillen de methoden en technieken per traject behoorlijk. Wat veel behandelingstrajecten wel met elkaar gemeen hebben, is dat we altijd gebruik maken van één of meerdere orthodontische apparatuurtypen. Om u toch een idee te kunnen geven wat een behandeling door een orthodontist inhoudt, beschrijven we de meest gebruikte apparatuur hieronder kort.

Uitneembare apparatuur
De naam zegt het al, deze beugel kan door de patiënt zelf uit de mond worden genomen.Deze beugel wordt over het algemeen gebruikt om de stand van de boven en/of onderkaak te veranderen en om na de behandeling de stand van de tanden en kiezen te behouden. Bekende uitneembare beugels zijn de buitenbeugel, de blokbeugel of de plaatbeugel.

Vaste apparatuur
Dit is misschien wel de meest bekende beugel die er gebruikt wordt en wordt vaak ook wel een ‘slotjesbeugel’ genoemd. Deze beugel wordt gebruikt om de individuele stand van de tanden en kiezen aan te passen of te corrigeren. De brackets (zo heten de slotjes officieel) worden op de tanden bevestigd en met elkaar verbonden met een stalen draad.

Verbredingsbeugel
Wanneer de bovenkaak te smal is ten opzichte van de onderkaak wordt deze beugeltechniek ingezet om de bovenkaak op zachte wijze te verbreden. Er zijn zowel vaste als uitneembare verbredingsbeugels. De keuze hiertussen gebeurt altijd in overleg met de patiënten, en wordt sterk beïnvloed door het moment waarop en de reden waarvoor de verbredingsbeugel wordt ingezet.

Retentiebeugel
Wanneer de feitelijk behandeling is voltooid, hebben kaken, tanden en kiezen de neiging om weer terug te groeien naar de oorspronkelijk stand. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en om het behaalde resultaat te behouden wordt bij veel patiënten een retentiebeugel geplaatst. Deze spalkjes worden achter de tanden geplakt en kunnen niet worden uitgenomen. Het is voor het behouden van het resultaat en voor de voortgang van eventuele vervolgbehandelingen door andere specialisten zeer belangrijk om de instructies voor de retentiebeugel goed op te volgen.


Na de behandelingen

Na de behandeling is het zaak om het behaalde resultaat te onderhouden en te behouden. Om de stand van de voortanden in de boven- en onderkaak goed te behouden worden na nagenoeg elke behandeling waar mogelijk niet uitneembare retentiespalkjes geplaatst. Daarnaast wordt er een uitneembare retentiebeugel in de bovenkaak geplaatst, deze dient de eerste 3 maanden dag en nacht gedragen te worden, waarna de inzet ervan langzaam kan worden afgebouwd.

Het belang van de nabehandeling met de genoemde retentieapparatuur wordt door veel patiënten onderschat. Na het verwijderen van de laatste 'echte' beugel, denken veel patiënten klaar te zijn met de behandeling. Het is echter belangrijk om te beseffen dat wanneer kaken, tanden en kiezen niet goed worden vastgehouden, nadat de behandeling is afgerond, er altijd opnieuw verandering kan optreden.