... / ... / ... / ... / Verblijf op de IC / Gesprek arts

Gesprek arts

Gesprek arts

Door wisselende diensten komen ouders in contact met verschillende artsen. Elke ouder/verzorger heeft regelmatig behoefte aan een gesprek met de behandelend arts. Wij proberen om gemiddeld één keer per week een gesprek in te plannen. Uiteraard vindt er vaker een gesprek plaats, als de toestand van het kind dit noodzakelijk maakt. Gesprekken vinden meestal in de loop van de middag plaats.
Bij taalproblemen kan gebruik worden gemaakt van een tolk. Het Erasmus MC is aangesloten bij het Tolk- en vertaalcentrum Nederland (Tvcn). De diensten van de bij Tvcn aangesloten tolken zijn gratis.