Keuze co-schap

Op de meeste universiteiten is het mogelijk een keuze co-schap te volgen in het jonge specialisme "geneeskunde voor verstandelijk gehandicapten". Een dergelijke periode biedt een goede oriëntatie op het werkveld van de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG).

Meestal beslaat het keuze co-schap een periode van 2-6 weken.

Mensen met een verstandelijke handicap hebben meer, maar ook andere gezondheidsproblemen dan mensen zonder deze handicap. Er is vaak sprake van complexe problematiek en epilepsie, zintuigstoornissen, motorische stoornissen en psychiatrische stoornissen komen veel voor. Goede communicatie met de patiënt, maar ook met ouders, professionele ondersteuners en vertegenwoordigers, is erg belangrijk. Wisselende wilsbekwaamheid en andere juridische en ethische aspecten spelen een grote rol in het dagelijks werk. In toenemende mate wonen ook mensen met een ernstige verstandelijke handicap in de wijk en niet langer in zorginstellingen. Dat betekent dat huisartsen vaak verantwoordelijk zijn voor de reguliere eerstelijnszorg en dat de AVG betrokken is bij de meer complexe en specifieke gezondheidsproblematiek.  

Voor een keuze co-schap kan de student onder meer kiezen uit de instellingen die fungeren als opleidingsinstelling voor de opleiding tot AVG. Deze hebben ervaring met opleiden en onderwijs aan (aankomende) artsen. De plaatsen zijn verspreid  over het hele land.  

In de praktijk wordt de student begeleid door een AVG. Hij/ zij kan onder supervisie van deze arts kennismaken met mensen met een verstandelijke handicap  en oriënterende taken verrichten in de medische zorg voor deze doelgroep. Daarbij valt te denken aan het diagnosticeren en zo mogelijk behandelen van specifieke handicapgebonden gezondheidsproblemen, een bijdrage leveren aan preventieve gezondheidszorg, begeleiden van patiënten en hun ondersteuners bij een chronische ziekte of het deelnemen aan multidisciplinair overleg. Aspecten waar veel aandacht aan wordt gegeven zijn communicatie, attitude en samenwerking met andere disciplines.

De mate waarin de student zelfstandig kan werken hangt natuurlijk af van zijn/haar deskundigheid, zijn bekendheid met de doelgroep en de duur van de stage.  

Belangstelling? Uiteraard is het pas mogelijk een keuze co-schap in de zorg voor mensen met een  verstandelijke handicap te volgen na toestemming van het onderwijsinstituut van de betrokken faculteit.  Nadere informatie kunt je krijgen bij het secretariaat van de AVG-opleiding
(tel: 010.7043341 (f.demeij@erasmusmc.nl) Hier kun je ook een afspraak maken voor een oriënterend (telefonisch) gesprek.