... / ... / ... / Studiebegeleiding / Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking

Functiebeperking

Met  een functiebeperking bedoelen we onder andere : dyslexie, ADHD/ADD, beperkingen in bewegen, horen, zien, psychische beperkingen en chronische ziektes.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Wet op het Hoger Onderwijs schrijven ons voor dat we jou dienen te ondersteunen en begeleiden,  voor zover passend binnen einddoelen opleiding en het 'Raamplan Artsopleiding 2009'. In dit Raamplan staan de landelijk vastgestelde eindtermen van de opleiding tot arts beschreven.

Aanpassing bespreken bij de opleiding Geneeskunde

Het is belangrijk zo vroeg mogelijk in je studie een afspraak te maken bij één van de studieadviseurs  om te bespreken wat  studeren met jouw specifieke beperking  voor jou betekent en of er voor jou bijzondere aanpassingen kunnen worden gerealiseerd. In dat geval moet er toestemming worden gevraagd aan de Examencommissie door middel van een schriftelijk verzoek. Je verzoek dient ondersteund te worden door een ondertekende verklaring van een bevoegde instantie. Voorbeelden van aanpassingen die tot de mogelijkheden behoren:

  • Extra tentamentijd
  • Tentamen op groot formaat
  • In een rustige omgeving een tentamen maken

Heb je dyslexie en wil je een half uur extra tentamentijd aanvragen? Stuur dan een schriftelijk verzoek naar de Examencommissie  met daarbij een dyslexieverklaring , opgemaakt en ondertekend door een  professional. Ook wanneer je tijdens de toetsen van de Decentrale selectie al extra tijd hebt gekregen om de toetsen te maken, dien je dit opnieuw aan te vragen bij de Examencommissie.

Voorzieningen EUR

Het is raadzaam om de EUR-website te bekijken, zodat je op de hoogte blijft van trainingen en voorzieningen die door de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) aangeboden worden voor studenten met een functiebeperking. Er wordt bijvoorbeeld een 'AD(H)D studievaardigheidstraining' en een training 'Studeren met dyslexie' aangeboden. Ook is het verstandig om je  aan te melden op het volgende channel op SIN-online: 'EUR - Studeren met een Functiebeperking' van het Erasmus MC. In dat geval krijg je ook de nodige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Daarnaast kun je een afspraak maken met de studentendecaan. Wanneer je wegens een functiebeperking studievertraging oploopt, is er in sommige gevallen een financiële compensatie mogelijk.

Verloop studieloopbaan

Zowel voor jou als voor de opleiding Geneeskunde van het Erasmus MC, is het goed is om in een vroeg stadium te waken voor het ontstaan van studievertraging als gevolg van je beperking. Voor de EUR is het tevens van belang om te weten aan welke vorm van begeleiding behoefte bestaat, zodat het beleid daarop kan worden afgestemd. Tot slot kan contact houden met de contactpersonen van de EUR en het Erasmus MC betekenen dat latere problemen gedurende  je studie (bijvoorbeeld tijdens coschappen) tijdig in kaart gebracht worden en daarmee mogelijk onnodige teleurstelling voorkomen kan worden.