... / ... / Welkom eerstejaars / Studiebegeleiding

Studiebegeleiding


Tutoren en mentoren
Studieadviseurs
Studeren met een functiebeperking
Examencommissie
 


Tutoren en mentoren
Op de eerste studiedag krijgt elke studiegroep een tutor en een mentor toegewezen. De tutor is een medewerker van het Erasmus MC; de mentor is een ouderejaarsstudent. Je studiegroep vormt samen met de tutor een tutorgroep. In de eerste vijf maanden van je eerste studiejaar staan negen tutorgroepbijeenkomsten geroosterd. In deze bijeenkomsten komen allerlei onderwerpen aan de orde die te maken hebben met de opleiding Geneeskunde, zoals oriëntatie op de studie, oriëntatie op het beroep van arts, studieaanpak, belangrijke regels van de opleiding, plannen, presenteren, tentamens en werken in groepsverband. De tutor is je vraagbaak en aanspreekpunt bij problemen.

terug naar boven

Studieadviseurs
Studeren doe je niet alleen. Naast de docenten zijn er de tutoren en mentoren die je begeleiden. Indien nodig kun je ook bij de studieadviseurs terecht. De studieadviseurs zijn het eerste aanspreekpunt bij vragen en advies over:

  • verbeteren studiemethode; 
  • bespreken persoonlijke omstandigheden;
  • leren plannen, uitstelgedrag aanpakken; 
  • het Bindend Studieadvies (BSa); 
  • twijfels studiekeuze en loopbaankeuzes; 
  • cursussen / trainingen; 
  • vrijstellingen; 
  • regels in de Onderwijs- en Examenregeling (OER); 
  • aanvragen uitzondering op de regels (bij bijzondere persoonlijke omstandigheden);
  • vragen over compenseren.


De studieadviseurs kunnen je ook doorverwijzen naar bijvoorbeeld de studentendecanen, studentpsychologen, vertrouwenspersoon, studentenpastor of andere personen of instellingen.

 
Meer informatie, contactgegevens en bereikbaarheid vind je bij studiebegeleiding.

terug naar boven

Studeren met een functiebeperking

Zie de speciale pagina

terug naar boven

Examencommissie Geneeskunde (EC)
De Examencommissie Geneeskunde (EC) heeft tot taak het controleren en bewaken van de organisatie en coördinatie van tentamens en examens. Tevens stelt de EC regels vast met betrekking tot een goede gang van zaken tijdens de tentamens en geeft richtlijnen met betrekking tot de beoordeling van studenten (omschreven in de Onderwijs- en Examenregeling en Regels en Richtlijnen).
Daarnaast is de EC verantwoordelijk voor de uitvoering van het Colloquium Doctum, het Bindend Studieadvies en het verstrekken van het bewijs van toelating voor de masteropleiding. De opleidingsdirecteur is verantwoordelijk voor de gehele opleiding.

Een student kan de EC schriftelijk verzoeken om bijzondere regelingen te treffen. Voor meer informatie, zie hier.

terug naar boven