... / ... / ... / Onderwijscommissies / Examencommissie Erasmus MC

Examencommissie Erasmus MC

De Examencommissie Erasmus MC is ingesteld voor studenten die staan ingeschreven voor

 • De bacheloropleiding Geneeskunde
 • De masteropleiding Geneeskunde
 • De researchmasteropleiding Health Sciences
 • De researchmasteropleiding Clinical Research
 • De researchmasteropleiding Infection & Immunity
 • De researchmasteropleiding Molecular Medicine
 • De researchmasteropleiding Neuroscience
 • De post-initiële masteropleiding Health Sciences
 • Het premasterprogramma Geneeskunde

Of voor studenten die een deel van één van deze opleidingen volgen.

De Examencommissie behandelt onder andere:

 • Vrijstellingsverzoeken
 • Aanvragen van speciale voorzieningen/faciliteiten voor studenten met een functiebeperking
 • Verlenging geldigheidsduur van de tentamenresultaten
 • Volgen van een extra vak
 • Verzoeken m.b.t. de coschappen

De Examencommissie onderzoekt fraudemeldingen en kan besluiten fraude te sanctioneren. Verder is de examencommissie betrokken bij het uibrengen van het bindend studieadvies voor bachelorstudenten Geneeskunde. In de Onderwijs- en Examenregeleing (OER) van de opleiding en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (R&R) staan de regels beschreven aan welke voorwaarden een verzoek aan de examencommissie moet voldoen. Van elke student wordt verwacht dat hij kennis neemt van de relevante artikelen uit de OER en de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie.

Houdt bij het indienen van je verzoek aan de Examencommissie rekening met de volgende punten:

 • Je kunt uitsluitend digitaal geschreven, goed gedocumenteerde verzoeken indienen via examencommissie@erasmusmc.nl als het Geneeskunde betreft, of via examinationboard@erasmusmc.nl als het een Research Master betreft
 • Ontvangst van een verzoek krijg je bevestigd op je studentenmail
 • De termijn voor de afhandeling van verzoeken bedraagt 6 weken
 • Besluiten van de Examencommissie ontvang je per email op het studentenmailadres
 • Onvolledige verzoeken worden niet in behandeling genomen

Formuleer je verzoek zo concreet mogelijk.


Volledige verzoeken bevatten onder andere:

 • Je naam en studentennummer
 • De redenen van het verzoek
 • Het betreffende onderdeel van je studie
 • Je motivatie gepaard gaande met bewijsstukken en een mogelijk voorstel
 • Of er al eerder afspraken zijn gemaakt met de studieadviseaurs of de studentendecaan en of zij door de Examencommissie om advies gevraagd mogen worden. Bijzondere (persoonlijke) omstandigheden die een belemmering vormen voor de voortgang van je studie, die niet zijn vermeld in je brief, kunnen daar gemeld worden


Je kunt je digitaal geschreven verzoeken richten aan:

Examencommissie Erasmus MC, kamer Geneeskunde
examencommissie@erasmusmc.nl

of

Examination Board Erasmus MC, chamber Research Masters
examinationboard@erasmusmc.nl

Commissie Longitudinale Beoordeling Professionaliteit (CLBP)

De longitudinale beoordeling professionaliteit heeft tot doel om studenten van de masteropleiding Geneeskunde over wie twijfel bestaat ten aanzien van hun professionaliteit tijdig in zicht te krijgen en bij te kunnen sturen. Doel is, om uiteindelijk een arts af te leveren, over wiens professionaliteit geen twijfel meer bestaat.

De eindbeoordelingen en de per CANMED-competentie behaald oordeel van het praktisch deel van het coschap met ‘twijfel’ of ‘onder niveau’ worden gemeld aan de CLBC. Uitzondering hierop is een onvoldoende voor ‘medisch deskundige’ in dat geval wordt een student direct doorverwezen naar de examencommissie. De aanpak van de CLBC is coachend waar mogelijk, dwingend waar nodig. In de OER master Geneeskunde, bijlage 2 onder IV, wordt verder uitgelegd welke procedure vervolgens wordt gevolgd. De examencommissie heeft ook de mogelijkheid om studenten naar de CLBC te verwijzen.

Uitkomst van de behandeling door de CLBC kan zijn dat de student een remediëringstraject krijgt aangeboden, waarna in veel gevallen alsnog de EC voor de longitudinale beoordeling worden toegekend.

Indien de EC voor de longitudinale beoordeling niet kunnen worden toegekend, wordt de examencommissie benaderd. Bij ernstige tekortkomingen op het gebied van professioneel gedrag wordt de procedure met betrekking tot een iudiceum abeundi gevolgd, zoals genoemd in bijlage 5 van de OER van de masteropleiding Geneeskunde, hetgeen kan leiden tot uitschrijving van de opleiding.