FAQ

Voor wie is de Witte Jas Ceremonie bedoeld?
Hoe vaak per jaar zal de WJC worden gehouden?
Hoe lang duurt de ceremonie?
Wat is de rol van de studenten tijdens de ceremonie?
Waarom is het bijwonen van de WJC verplicht?
Kunnen studenten die al begonnen zijn met de coschappen wel deelnemen aan de ceremonie?
Als de student de ceremonie niet kan bijwonen, wat is dan de consequentie?
Als de student zich heeft uitgeschreven bij de EUR, kan de student dan wel de ceremonie bijwonen?
Waarom mag de witte doktersjas niet meegenomen worden?
Zijn familieleden uitgenodigd bij de ceremonie?
Kunnen studenten die al begonnen zijn met de coschappen wel deelnemen aan de ceremonie?
Waar kan de student terecht met vragen over de WJC?

Voor wie is de Witte Jas Ceremonie (WJC) bedoeld?
De ceremonie is bedoeld voor studenten die een startdatum hebben gekregen voor hun coschappen.

Hoe vaak per jaar zal de WJC worden gehouden?
De opzet is dat de student deelneemt aan de ceremonie die wordt gehouden op een datum die zo veel mogelijk aansluit bij de startdatum van zijn/haar coschap. Elk jaar begint een groep van ongeveer 160 studenten in mei of in september met de klinische fase. Om die reden zijn er ieder jaar twee Witte Jas Ceremonies: in maart en in september/oktober.

Hoe lang duurt de ceremonie?
De ceremonie duurt twee uur. Het programma biedt veel aantrekkelijks voor de studenten en hun familieleden of vrienden. Een aantal vooraanstaande hoogleraren/opleiders zal een korte inleiding houden waarin de ‘witte doktersjas’, de ‘professionele attitudevorming van de arts’ en ‘maatschappelijke verantwoordelijkheden’ centraal staan. Tussen de inleidingen in muzikale intermezzo’s door krijgen de studenten in groepjes op het podium de witte doktersjassen aangereikt en omgehangen door de aanwezige hoogleraren/opleiders/artsen/verpleegkundigen. De decaan, prof.dr. J.T.P.M. van Leeuwen, zal alle aanstaande coassistenten toespreken. Het geheel heeft zowel een plechtig als een feestelijk karakter.

Wat is de rol van de studenten tijdens de ceremonie?
De studenten komen in groepjes op het podium om de witte doktersjassen omgehangen te krijgen. De studenten kunnen een belangrijk aandeel leveren tijdens de voorbereidingen van de ceremonie. Zij worden bijvoorbeeld nadrukkelijk uitgenodigd om mee te werken aan het formuleren van een tekst in de vorm van een gezamenlijke ‘verklaring’, een soort ‘coassistent-eed’. Deze tekst wordt aan het eind van de ceremonie door één of meerdere studenten voorgelezen; alle studenten staan daarbij op het podium en lezen de tekst mee.

Waarom is het bijwonen van de WJC verplicht?
Het bijwonen van zowel de Integriteitsceremonie (voor de eerstejaarsstudenten Geneeskunde) als de Witte Jas Ceremonie is verplicht gesteld. Beide ceremonies zijn vaste onderdelen van het onderwijscurriculum. Het doel van de ceremonies is om op belangrijke ‘overgangsmomenten’ in de opleiding Geneeskunde nadrukkelijk stil te staan bij het belang van patiëntgerichtheid, respectvolle houding naar patiënt, diens familie en collega-zorgverleners, integriteit in omgaan met kennis en dagelijks handelen, professionaliteit, een ‘leven-lang-leren’- houding, reflectief vermogen en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Kunnen studenten die al begonnen zijn met de coschappen wel deelnemen aan de ceremonie?
De ceremonie is een verplicht onderdeel van het onderwijs in de master Geneeskunde. Studenten die reeds coschappen lopen (incl. het onderwijsblok), kunnen daarom zonder probleem eerder van hun op dat moment te lopen coschap weggaan -- na zich uiteraard vooraf af te melden bij hun docent of begeleider. Indien dit onverhoopt toch problemen oplevert, dan kan de coassistent contact opnemen met Gonny Pasaribu, coördinator van de ceremonie, e-mail: erasmusarts@erasmusmc.nl.

Als de student de ceremonie niet kan bijwonen, wat is dan de consequentie?
Studenten krijgen de eerste informatie over de WJC als zij door het Studiepunt Geneeskunde schriftelijk worden benaderd voor gegevens die nodig zijn voor het toekennen van een startdatum voor hun coschappen. De studenten vernemen bij deze informatie ook de exacte datum van de eerstvolgende WJC.
Uitgangspunt is dat iedere aankomende coassistent een Witte Jas Ceremonie moet bijwonen. Deelname is zelfs een voorwaarde om te mogen doorstromen naar de serie B-coschappen (zie OER Master Geneeskunde 2018-2019). Er kunnen evenwel goede redenen van verhindering zijn; de beoordeling daarvan wordt gedaan op individuele basis door de opleidingscoördinator van de master Geneeskunde, dr. F. van Kooten, zo nodig in overleg met de Examencommissie. Als de reden van verhindering als zodanig wordt geaccepteerd, kan de student aan de verplichting voldoen door een inhaalopdracht te maken of door deel te nemen aan de eerstvolgende WJC. In zeer bijzondere gevallen kan volledige dispensatie van deelname worden verleend.

N.B. Zodra een student wordt toegestaan een vervangende opdracht te maken en deze reeds aan de student is verstrekt, kan hij/zij niet meer afzien van het maken van deze opdracht om alsnog deel te nemen aan de volgende ceremonie.

Als de student zich heeft uitgeschreven bij de EUR, omdat hij/zij enige maanden moet wachten voor de start van de coschappen, kan de student dan wel de ceremonie bijwonen?
Het is begrijpelijk dat studenten die enige maanden moeten wachten voordat zij hun coschappen kunnen beginnen, zich laten uitschrijven als student. Hun e-mailadres van de EUR functioneert dan niet meer. Het uitgeschreven zijn op zich is geen belemmering om de ceremonie te kunnen bijwonen, want de studenten zijn wel bij de studentenadministratie bekend in verband met hun startdatum voor de coschappen. Van belang is wel dat de studenten die zich uitschrijven er zelf aan denken dat zij bij het Studiepunt Geneeskunde een e-mailadres opgeven waarop zij in die periode goed bereikbaar zijn.

De witte doktersjas die tijdens de ceremonie bij de student wordt omgehangen, mag niet meegenomen worden. Waarom eigenlijk niet?
De witte jassen die worden gebruikt bij de WJC zijn speciaal voor deze ceremonie aangeschaft door de sector Onderwijs/Onderwijsbeleid en -advies. De jassen worden na iedere ceremonie gewassen en opgeslagen voor de volgende ceremonie. Deze jassen zijn niet voorzien van een ziekenhuisbatch en mogen niet worden gedragen in het ziekenhuis. De studenten die als coassistent in een opleidingsziekenhuis aan de slag gaan, moeten de doktersjassen van het desbetreffende opleidingsziekenhuis gebruiken. Het is (om hygiënische redenen) voorgeschreven dat alle doktersjassen die gebruikt worden in een ziekenhuis -- ook de jassen die de coassistenten dragen -- in het desbetreffende ziekenhuis gewassen worden. De speciaal voor de ceremonie aangeschafte jassen (in de diverse maten) zijn van goede kwaliteit en daar zijn navenante kosten aan verbonden. Door de jassen een aantal malen te gebruiken kunnen de kosten van de ceremonie gespreid worden.

Zijn familieleden/vrienden uitgenodigd bij de ceremonie?
Iedere student die deelneemt aan de WJC mag maximaal drie introducées meenemen naar de ceremonie. Studenten dienen van tevoren het gewenste aantal gasten in de vragenlijst aan te geven. Op de dag van de ceremonie zelf ontvangt de student het precieze aantal programmaboekjes dan wel consumptiebonnen voor elke gast; dit programmaboekje dan wel consumptiebon geldt als toegangsbewijs voor de ceremonie.

Kunnen studenten die al begonnen zijn met de coschappen wel deelnemen aan de ceremonie?
De ceremonie is een verplicht onderdeel van het onderwijs in de master Geneeskunde. Studenten die reeds coschappen lopen, kunnen daarom zonder probleem eerder van hun op dat moment te lopen coschap weggaan -- na zich uiteraard vooraf af te melden bij hun begeleider. Indien dit onverhoopt toch problemen oplevert, dan kan de coassistent contact opnemen met Gonny Pasaribu, coördinator van de ceremonie, e-mail: erasmusarts@erasmusmc.nl. De ceremonie start, tenzij anders aangegeven, altijd stipt om 16.00 uur. Inloop/registratie is mogelijk vanaf 15.00 uur. Studenten worden geacht om uiterlijk 15.30 uur in de zaal aanwezig te zijn.

Waar kan de student terecht met vragen over de WJC?
De ceremonie wordt georganiseerd door de afdeling Onderwijs/Onderwijsbeleid en -advies. Voor vragen kunnen studenten terecht bij Gonny Pasaribu, coördinator van de ceremonie, erasmusarts@erasmusmc.nl.