... / ... / Bachelor Geneeskunde / Professionele ontwikkeling

Professionele ontwikkeling

De lijn 'Professionele Ontwikkeling' bestaat in de bachelor uit de volgende onderdelen:

  • Coaching - Tijdens de bachelor voer je een aantal keer een gesprek met een coach. Hierover ontvang je in de loop van het jaar meer informatie.
  • Bachelorverklaring - In het begin van jaar 1 leggen alle studenten tijdens een gezamenlijke bijeenkomst de bachelorverklaring af.
  • Zelfportret - Een zelfstudieopdracht waarin je een zelfportret maakt. Meer informatie in het themaboek van thema Ba1A.
  • Longitudinale beoordeling professioneel gedrag - zie hieronder

Wat is professioneel gedrag?
Onder professioneel gedrag wordt verstaan observeerbaar gedrag waarin de normen en waarden van de beroepsuitoefening zichtbaar zijn. Professioneel gedrag komt tot uitdrukking in woord, gedrag en uiterlijk en is van groot belang voor het basisvertrouwen dat een patiënt in een  beroepsbeoefenaar moet kunnen stellen. Binnen de opleiding geneeskunde hechten we er waarde aan om professioneel gedrag op een juiste manier aan te leren en onprofessioneel gedrag af te leren. Binnen professioneel gedrag worden tijdens je studie drie dimensies onderscheiden, te weten: omgaan met taken/werk (waarbij het onder andere gaat om voorbereiding, aanwezigheid en participatie bij onderwijsbijeenkomsten), omgaan met anderen (waarbij het onder andere gaat om samenwerken en feedback geven) en omgaan met zichzelf (waarbij het gaat om een verzorgd uiterlijk en feedback kunnen ontvangen). Professioneel gedrag is een belangrijke eindterm van de bachelor geneeskunde, maar behoort ook tot de rol beroepsbeoefenaar en de competentie professionaliteit waaraan respectievelijk een basisarts en een specialist moeten voldoen (Raamplan 2009).

Hoe wordt professioneel gedrag beoordeeld?
Studenten worden beoordeeld in het kleinschalige onderwijs waarbij ze met hun eigen studiegroep meerdere bijeenkomsten bij een vaste docent hebben. In principe zal de beoordeling plaatsvinden na de laatste les van een onderwijsonderdeel. Echter, wanneer er gedurende het jaar zorgen zijn over het professioneel gedrag van een student kan deze student opgeroepen worden door de Commissie Professioneel Gedrag. Het doel van deze commissie is om vroegtijdig onprofessioneel gedrag vast te stellen en vervolgens mogelijkheden tot remediering aan te bieden aan de student.

In de volgende onderwijsonderdelen worden studenten beoordeeld op hun professioneel gedrag:
Jaar 1
- Tutoraat
- Consultvoering - Klinisch Redeneren
- Consultvoering - Communicatie & Attitude
- Kennismaking Beroepspraktijk (indien gevolgd door student)

Jaar 2
- Consultvoering - Klinisch Redeneren
- Consultvoering - Communicatie & Attitude
- Consultvoering - Medische Anamnese en Medische Technieken

Jaar 3
- Consultvoering - Klinisch Redeneren
- Consultvoering - Communicatie & Attitude

Hoe werkt het en wat moet je doen?
De praktische uitvoering van de beoordeling vindt plaats via een digitaal portfolio (Scorion). In dit portfolio staan per onderwijsonderdeel feedbackformulieren klaar die door de docent wordt ingevuld. De docent geeft per feedbackformulier een drietal beoordelingen, te weten op de dimensies omgaan met taken/werk, omgaan met anderen en omgaan met zichzelf. Uiteindelijk is je portfolio dus een online ruimte waarin alle feedback op je professioneel gedrag staat.

Met de onderstaande link kun je naar Scorion gaan en inloggen met je ERNA-account.
https://scorion3.parantion.nl/portal/erasmusgnk
In het Scorion-systeem maken we gebruik van zogenoemde feedbackformulieren. Voor elk onderwijsonderdeel bestaat een apart formulier. De formulieren kun je terugvinden in Scorion onder 'TOETSING - Ingevoegde toetsen'.

Hoe telt de Longitudinale Beoordeling van Professioneel Gedrag mee in je ECTS toekenning?
De beoordeling professioneel gedrag is voldoende wanneer de student maximaal één onvoldoende gekregen heeft op één van de dimensies. Wanneer twee of meer dimensies onvoldoende zijn, heeft de student een onvoldoende voor de Longitudinale Beoordeling van Professioneel Gedrag van dat jaar.

Het resultaat voor de longitudinale beoordeling van professioneel gedrag wordt aan het einde van het studiejaar bekend gemaakt, als alle betrokken docenten de feedbackformulieren hebben ingevuld. Bij voldoende beoordeling ontvangt de student 1 ECTS.

Wat als je beoordeling onvoldoende is?
Indien een student 2 of meer onvoldoendes heeft behaald op de dimensies van professioneel gedrag, moet een aanvullend reflectieverslag worden geschreven. Dit verslag wordt beoordeeld door de coördinator van de Longitudinale Beoordeling Professioneel Gedrag.

Als het reflectieverslag als voldoende beoordeeld wordt, ontvangt de student alsnog de 1 ECTS die voor dit onderdeel van het curriculum staat. Wanneer de coördinator een onvoldoende eindbeoordeling afgeeft voor het reflectieverslag wordt de student opgeroepen door de Commissie Professioneel Gedrag die is ingesteld door de opleidingsdirecteur Geneeskunde. Deze commissie verzamelt informatie, spreekt de verschillende docenten, bekijkt het reflectieverslag en de feedback die de student heeft gekregen, en bepaalt vervolgens na een gesprek met de student de definitieve beoordeling van het professioneel gedrag en/of stelt aanvullende eisen.

Mocht je hierover vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator Professionele Ontwikkeling van de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie.

Heb je technische problemen rond het gebruik van het systeem, of kloppen er bepaalde gegevens niet, neem dan contact op met het Onderwijs Service Centrum.