... / ... / Bachelor Geneeskunde / Bindend studieadvies

Bindend studieadvies

Informatie over het bindend studieadvies

Bindend Studieadvies Geneeskunde

De opleiding Geneeskunde brengt aan iedere student een Bindend Studieadvies (BSa) uit over de voortzetting van zijn studie. Het BSa vindt zijn oorsprong in de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) en is verder uitgewerkt in artikel 9.1 van de Onderwijs- en Examenregeling van de bacheloropleiding Geneeskunde (OER). Het BSa is ingevoerd om studenten die ernstige studieproblemen ondervinden vroeg op te sporen, te begeleiden en eventueel te verwijzen naar een andere studie. Op die manier wordt voorkomen dat zij een uitzichtloos studeertraject ingaan.

Een positief BSa betekent dat je kunt doorstromen naar het volgende bachelorjaar van de opleiding Geneeskunde. Een negatief BSa betekent dat je de opleiding Geneeskunde moet staken. In ieder geval mag je deze de daaropvolgende drie jaar niet voortzetten. Daarnaast is het mogelijk dat het besluit tot het BSa wordt uitgesteld en je nog een jaar de tijd krijgt om aan de vereisten te voldoen. Dit gebeurt alleen als je je kunt beroepen op bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Wat betekent dit in de praktijk?

 1. Elk bachelorjaar beslaat in totaal 60 studiepunten oftewel European Credits (EC). De gehele bacheloropleiding beslaat 180 EC.
 2. Na enige maanden studeren, zo mogelijk eind januari, ontvang je een voorlopig studieadvies. Het is gebaseerd op de uitslagen die op dat moment bekend zijn en geeft aan of je op de goede weg bent om aan het eind van het jaar te kunnen voldoen aan de beoogde norm voor een positief advies.
 3. Een uitspraak over het bindend studieadvies wordt vóór 31 augustus van het eerste studiejaar gedaan.
 4. Een positief BSa ontvang je als je aan de norm voldoet. Dit betekent dat je minimaal 45 van de 60 EC hebt behaald. Deze 45 EC dienen behaald te zijn zonder dat er sprake is van compensatie. Bovendien dienen de onderwijsonderdelen uit de domeinen “Vaardigheden” en “Professionele Ontwikkeling” van het eerste bachelorjaar in ieder geval te zijn behaald, zie artikel 4.3. van de OER. De compensatieregels tref je aan in artikel 5.8 van de OER.
 5. Als je niet voldoet aan de norm, zoals geformuleerd onder 4 ontvang je een negatief BSa.
 6. Uitzonderingen worden gemaakt voor die studenten die kunnen aantonen dat bijzondere persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op hun resultaten. Voor hen kan het BSa worden uitgesteld voor een periode van één (1) jaar.
 7. Persoonlijke omstandigheden die in acht worden genomen bij het uitbrengen van het BSa zijn onder andere ziekte, functiebeperkingen, zwangerschap of bijzondere familieomstandigheden. Ook het lidmaatschap van de Universiteitsraad, de Studentenraad of de Opleidingscommissie kunnen een reden zijn tot uitzondering, alsook de overige omstandigheden als benoemd in artikel 2.1. van het Uitvoeringsbesluit WHW.
 8. Als je redelijkerwijs kunt vermoeden studievertraging op te lopen als gevolg van persoonlijke omstandigheden, meld dit dan direct bij de studieadviseur. Het doel hiervan is om de studievertraging te beperken en om bijvoorbeeld een studieplan op te stellen. Persoonlijke omstandigheden moeten altijd voorzien worden van bewijsstukken. Zorg dat de bewijsstukken ondertekend en voorzien zijn van de contactgegevens van de verstrekker.
 9. Voordat definitief besloten wordt of je een negatief BSa krijgt, vindt overleg plaats. Alle studenten waarvoor een negatief BSa geldt en die bij de studieadviseurs hun persoonlijke omstandigheden hebben gemeld, worden anoniem besproken in een overleg tussen de bachelorsectie van de Examencommissie en de studieadviseurs. Het kan zijn dat je na dit overleg al een brief krijgt dat de verlening van het BSa voor een jaar wordt aangehouden in verband met je bijzondere persoonlijke omstandigheden. Het kan ook zijn dat je daarna een uitnodiging ontvangt om zelf in een gesprek met de leden van de bachelorsectie van de Examencommissie je persoonlijke omstandigheden toe te lichten. De studieadviseurs zijn daarbij ook aanwezig. Deze gesprekken vinden medio augustus plaats. Houd hier bij het maken van vakantieplannen rekening mee!
 10. Een negatief BSa betekent dat het de daaropvolgende drie jaar niet is toegestaan om opnieuw aan de opleiding te beginnen. Mocht je na drie jaar weer opnieuw willen beginnen met de opleiding Geneeskunde, dan dien je je vooraf te melden bij de Examencommissie. Bij opnieuw starten na drie jaar dient al het onderwijs en alle tentamens weer opnieuw te worden gevolgd en behaald.
 11. Alle aankomende studenten ontvangen verplichte studiebegeleiding middels de tutoraatbijeenkomsten die worden aangeboden in het eerste jaar van inschrijving. Dit is een manier om goed te kunnen studeren en je studievoortgang bespreekbaar te maken.
 12. Tot slot is het goed om te weten dat de studieadviseurs veel voor je kunnen betekenen tijdens je studie. Waar zij allemaal voor staan, is te vinden op www6.erasmusmc.nl/ studiebegeleiding. De studieadviseurs zijn ook de aangewezen personen voor het aanleveren van bewijsstukken, zij hebben geheimhoudingsplicht en delen de informatie met onder meer de Examencommissie slechts als je er zèlf toestemming voor geeft.

Belangrijke contactpersonen

Afspraken via: www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/afspraakmaken

Studentendecanen: studentendecanen@eur.nl

Afspraken via: www.eur.nl/studentendecanen

Examencommissie Erasmus MC

t.a.v. sectie bachelor Geneeskunde, Ae-313

Postbus 2040

3000 CA Rotterdam

Meer informatie

Studiebegeleiding: www6.erasmusmc.nl/studiebegeleiding

Website Geneeskunde: www6.erasmusmc.nl/geneeskunde

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Zie voor de volledige regelgeving de Onderwijs- en Examenregeling op www6.erasmusmc.nl/geneeskunde/oer.