CALHAR

Polikliniek voor beroepsgebonden allergieën

CALHAR is een polikliniek voor klachten die voortkomen uit een allergische reactie en aandoeningen aan de luchtwegen of huid, beide arbeidsgerelateerd (met werk te maken). Cliënten kunnen rekenen op een snelle toegang tot de polikliniek, waarbij aandacht voor werk en reïntegratie voorop staat. 

Multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende specialismen en snelle toegang tot de juiste zorg zijn belangrijke factoren voor de juiste diagnose en behandeling van de aandoeningen. Cliënten bij CALHAR worden zorgvuldig begeleid. Zonodig wordt er werkplekonderzoek verricht en arbeidshygiënische metingen gedaan en geeft de CALHAR-arts adviezen voor verbeteringen. De polikliniek onderhoudt contacten met alle partijen en organiseert nazorggesprekken om herhaling te voorkomen.

Zowel huisartsen, bedrijfsartsen, medisch specialisten als verzekeringsartsen kunnen cliënten verwijzen. Het totale traject van diagnose stellen tot advies aan de cliënt duurt maximaal 4 weken, tenzij het een complex diagnosetraject betreft dat extra tijd vraagt.

Afspraak maken kan alleen door de verwijzer telefonisch via 010-7040100 (aangeven dat het om een CALHAR-patiënt gaat).

Kosten
De kosten worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Als de kosten niet via de reguliere zorg worden vergoed, wordt de verwijzer een offerte met een kostenraming aangeboden. Na goedkeuring door de verwijzer en financierende instantie kan het traject bij CALHAR worden gestart.

Klik hier om de informatiefolder van CALHAR te bekijken.