Toestemming digitale gegevensuitwisseling

Het Erasmus MC gaat in toenemende mate over op digitale uitwisseling van medische gegevens. Hierbij kunnen snel en veilig, via de computer, uw medische gegevens gedeeld worden met zorgverleners in andere ziekenhuizen of zorginstellingen. Uw behandelaar mag echter alleen gebruik maken van digitale gegevensuitwisseling als u hiervoor nadrukkelijk toestemming heeft gegeven. Wij leggen u uit waarom deze digitale gegevensuitwisseling van belang kan zijn en hoe u uw toestemming hiervoor kunt geven of bezwaar kunt maken.

Digitale gegevensuitwisseling
U bent in het Erasmus MC onder behandeling bij een van onze specialisten. Tijdens uw behandeling voert u diverse gesprekken met uw arts en kunt u verschillende onderzoeken krijgen. Al uw gegevens komen in uw elektronisch patiëntendossier te staan. Dat kan gaan om gespreksverslagen, behandelplannen, röntgenfoto’s, bloeduitslagen, scans of andere (onderzoeks-)gegevens. In bepaalde situaties is het nuttig dat uw arts uw medische gegevens met een andere behandelaars buiten het Erasmus MC kan delen. Via de computer kan hij uw gegevens doorsturen, we noemen dit digitale gegevensuitwisseling. Zo kan iedere zorgverlener die bij uw behandeling betrokken is vlot over dezelfde documenten en beelden uit het Erasmus MC beschikken.

Wanneer gegevens delen?
Wij geven u enkele voorbeelden van situaties waarin het digitaal delen van gegevens toepasbaar is:

  • U wordt doorverwezen naar een ander ziekenhuis en een arts daar neemt uw    behandeling over.
  • Uw arts wilt uw gezondheidssituatie overleggen met een collega buiten het Erasmus MC. Deze collega kan nu uw gegevens inzien, meelezen en goed geïnformeerd meedenken over uw zorg.
  • Uw arts gaat uw behandelplan bespreken in een ‘multidisciplinair overleg’ met artsen in andere zorginstellingen. Hierbij overleggen meerdere specialisten over wat voor u de beste zorg en behandeling is. Zij moeten dan goed op de hoogte zijn van uw dossiergegevens.
  • U wilt een tweede mening bij een andere specialist halen (second opinion). Eerdere (onderzoeks-)uitslagen zijn nu eenvoudig door deze arts in te zien.

Nadeel van opsturen of meegeven medische gegevens
Op dit moment sturen we digitale beelden en verslagen vaak nog per post of fax op, of u krijgt uw gegevens mee op een Cd-Rom of DVD. Het andere ziekenhuis heeft tijd nodig om uw gegevens te verwerken, soms wel 2 tot 3 weken. Hierdoor kan het gebeuren dat u gezien wordt zonder dat uw medische gegevens beschikbaar zijn, of dat u een nieuwe poliklinische afspraak moet inplannen. Door uw medische gegevens digitaal uit te wisselen, kan dit voorkomen worden.

Regionale gegevensuitwisseling
Via een beveiligd netwerk kan uw arts uw medische gegevens beschikbaar stellen voor inzage door andere zorgverleners in de regio. In de toekomst zal het ook mogelijk zijn om gegevens uit te wisselen met zorginstellingen elders in het land. Het Erasmus MC is begonnen met het delen van gegevens met ziekenhuizen, thuiszorginstellingen en huisartsen. Op termijn worden ook apothekers en paramedici, zoals fysiotherapeuten, hierbij betrokken.


Uw toestemming is vereist
Uw medische gegevens zijn vertrouwelijk. Om deze met anderen te mogen delen is uw nadrukkelijke toestemming vereist. Zonder uw toestemming mag het ziekenhuis uw gegevens nooit met derden delen. Uw arts zal u persoonlijk om deze toestemming vragen, bijvoorbeeld wanneer hij u verwijst naar een ander ziekenhuis. Nadat uw behandelaar u  goed geïnformeerd heeft over waar u exact toestemming voor geeft, kunt u akkoord gaan met of bezwaar maken tegen het digitaal delen van uw gegevens.

Toestemmen of bezwaar maken
U kunt uw keuze om wel of geen toestemming te geven voor het digitaal mogen delen van uw medische gegevens doorgeven aan uw arts. Hij noteert uw beslissing in uw elektronisch patiëntendossier. Zonder een aantekening in uw dossier dat u hiermee akkoord bent, is het niet toegestaan om uw gegevens digitaal te delen of te raadplegen. Uw keuze zal door ons altijd worden gerespecteerd, ongeacht of u toestemming heeft gegeven of bezwaar heeft gemaakt. En uiteraard is uw keuze niet van invloed op de kwaliteit van de zorg die u zult ontvangen. Het is altijd mogelijk om uw beslissing te wijzigen, neem hiervoor contact op met de medewerkers van de Frontservice Zorgadministratie (zie onder).

U geeft toestemming
Wanneer u toestemming geeft mogen wij uw medische gegevens beschikbaar stellen voor raadpleging door anderen. U hoeft nu zelf geen dossier meer mee te nemen of op te (laten) vragen. Al uw behandelaars zijn op de hoogte van uw meest recente gegevens, u voorkomt mogelijk dat een onderzoek herhaald moet worden en u kunt sneller voort met uw behandeling.

U geeft geen toestemming
Wanneer u bezwaar maakt mogen wij uw medische gegevens niet beschikbaar stellen aan anderen. Dat betekent dat andere zorgverleners uw gegevens niet op digitale wijze kunnen inzien. Uw medische gegevens kunnen dan nog wel steeds op de huidige manier met andere behandelaars worden gedeeld, zoals op DVD of Cd-Rom.

Generieke toestemming
Op dit moment vragen wij u om een zogeheten ‘generieke toestemming’. Dat betekent simpelweg dat wij u om een ‘ja’ of ‘nee’ vragen als antwoord op de vraag of wij uw medische gegevens beschikbaar mogen stellen. Over enkele jaren zal dit aangevuld worden met het recht om bepaalde zorgaanbieders of bepaalde gegevens van de gegevensuitwisseling uit te sluiten, dit noemen we ‘gespecificeerde toestemming’. Op dit moment is dat technisch echter nog niet mogelijk.

Met wie mogen wij uw medische gegevens delen?
De medische gegevens die wij beschikbaar stellen, mogen alleen geraadpleegd worden door zorgverleners die een behandelrelatie met u hebben. Deze afspraak leggen wij vast in de wederzijdse overeenkomst met alle deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen. De behandelaars moeten zich houden aan de wettelijke eisen, zoals vastgelegd in de wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
Andere behandelaars mogen uw gegevens alléén inzien als dat voor uw behandeling of gezondheid nodig is. Zorgverzekeraars, bedrijfsartsen of werkgevers zijn niet bevoegd om uw gegevens op te vragen.

Overzicht van inzage
Als u wilt, kunt u een overzicht krijgen van wie uw gegevens hebben opgevraagd, en op welke datum en op welk tijdstip dat gebeurde. Dit kunt u doen via de Frontservice Zorgadministratie van het ziekenhuis. U leest de identiteit van de zorgverlener en van de zorginstelling onder wiens verantwoordelijkheid de inzage heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld vanuit welk ziekenhuis).

Minderjarige- of wilsonbekwame patiënten
Is uw kind patiënt in het Erasmus MC? Tot 12 jaar kan de ouder of voogd toestemming geven voor het digitaal delen van de medische gegevens van het kind. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zowel de ouder of voogd als het kind toestemming moet geven. Vanaf 16 jaar geven kinderen zelf toestemming.
Wanneer een patiënt niet in staat wordt geacht om zijn eigen belangen redelijk in te schatten (wilsonbekwaam), dan kan een ander als vertegenwoordiger voor deze patiënt optreden. Dit kan een curator of mentor zijn, maar ook de echtgenoot of partner, een kind of broer/zus van de patiënt.

Verantwoordelijk
Uw behandelaar binnen het Erasmus MC is verantwoordelijk voor uw medisch dossier en voor het beschikbaar stellen van uw gegevens via het beveiligde netwerk. Uiteraard gaan artsen altijd zorgvuldig om met uw vertrouwelijke gegevens en uw privacy.


Vragen
Als u nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Frontservice Zorgadministratie in de centrale hal van het Erasmus MC, locatie Rotterdam-Centrum (H-147), van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 16.00 uur. De medewerkers van de Frontservice zijn telefonisch bereikbaar op nummer (010) 703 13 41. U kunt uw vraag ook mailen naar frontservicepatient@erasmusmc.nl.