... / ... / ... / ... / 2016-10 / Meer gespecialiseerd personeel nodig

Meer gespecialiseerd personeel nodig

Ziekenhuizen moeten snel meer opleidingscapaciteit gaan creëren voor gespecialiseerde verpleegkundigen en medisch ondersteunende functies, zoals operatieassistenten. Dat schrijft het Capaciteitsorgaan in een rapport dat maandag 31 oktober wordt gepresenteerd.

Deze uitbreiding moet voorkomen dat over zes jaar onverantwoorde tekorten ontstaan aan gespecialiseerd medisch ondersteunend personeel.

Vacatures
Het Erasmus MC en de andere universitaire medische centra, verenigd in de NFU, onderschrijven de conclusies in het rapport. "Landelijk gezien is er op dit moment nog geen sprake van tekorten. Maar regionaal of lokaal kunnen er frequent wel moeilijk vervulbare vacatures zijn in specifieke functies," verklaart Ernst Kuipers, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus MC en tevens voorzitter van de NFU. De gevolgen van moeilijk vervulbare vacatures worden door goede afstemming en samenwerking tussen ziekenhuizen in de regio opgelost. "Bijvoorbeeld door het tijdelijk overnemen van patiënten."

VerpleegkundigeVerdubbeling
Het Capaciteitsorgaan adviseert voor dertien beroepen het aantal opleidingsplaatsen te vergroten. Het gaat onder meer om gipsverbandmeesters, IC-neonatologie-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers, SEH-verpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen. Voor de dertien specialismen bedroeg de instroom in 2015 nog 1.746 studenten. Het Capaciteitsorgaan adviseert om de capaciteit uit te breiden naar 3.466 studenten, bijna een verdubbeling.

Complexer
Het is van groot belang dat alle ziekenhuizen zich, in nauwe samenwerking met elkaar, krachtig gaan inspannen om zo veel mogelijk verpleegkundigen en ondersteunend personeel op te leiden. "Dat kost mankracht, tijd en energie," beseft Kuipers, "maar doordat ontwikkelingen in de zorg tegenwoordig heel snel gaan, is het nu alle hens aan dek. Mensen worden ouder, zorg wordt complexer, ondersteuners nemen meer taken over van artsen, en ze zijn veel meer tijd kwijt dan vroeger aan registratie. Dat maakt dat de roep om zeer gespecialiseerd personeel snel groter is geworden."

Schoolverlaters
Voor het vergroten van de capaciteit is ook de inzet nodig van hogescholen die schoolverlaters opleiden tot verpleegkundige. "We moeten met elkaar gaan uitdragen dat werken in een ziekenhuis, met al zijn technologische ontwikkelingen, interessant en uitdagend is, en bovendien ontzettend belangrijk voor onze maatschappij."

Op de site van de NFU is meer informatie te vinden: www.nfu.nl.

gepubliceerd: 28 oktober 2016.

Deel deze pagina: