Eindrapport

Binnen een jaar na afloop van het onderzoek, moet u bij de toetsende commissie uw publicatie, studierapport en/of eindverslag indienen.

Eind rapportages behorende bij studies die primair zijn ingediend en beoordeeld via METC management, worden via METC management ingediend. In de Handleiding WMO-beoordeling staat beschreven hoe het indienen van eindrapportages via METC management verloopt. Voor eindrapportages van onderzoeken die een toets WMO-plichtigheid of een toets Lokale uitvoerbaarheid hebben doorlopen, staat ook in de van toepassing zijnde handleiding hoe eindrapportages moeten worden ingediend.

Eindrapportages behorende bij studies die niet zijn ingediend via METC management maar op de oude manier via CD-Rom of USB-stick, worden vooralsnog ingediend op de oude manier. De eindrapportage mag ook via email worden ingediend. U kunt deze in pdf-format via email sturen aan metc@erasmusmc.nl onder vermelding van het MEC-nummer.