Voortgangsrapportages

Gedurende het onderzoek, dient de verrichter de METC op de hoogte te brengen van de volgende gegevens over het onderzoek:

  • Definitieve startdatum (datum inclusie eerste proefpersoon)
  • Jaarlijkse voortgangsrapportage
  • Einde inclusie (datum inclusie laatste proefpersoon)
  • Definitieve einddatum (datum laatste meting bij laatste proefpersoon)

De definitieve startdatum, datum einde inclusie en definitieve einddatum van studies die in METC management zitten, moet door de indiener/hoofdonderzoeker worden ingevoerd op het tabblad aanmelding.

De definitieve startdatum, datum einde inclusie en definitieve einddatum voor studies die niet in METC management zitten moeten via email of brief worden doorgeven.

De verrichter van het onderzoek moet de toetsende commissie minimaal eenmaal per jaar informeren over de voortgang van het onderzoek. U wordt verzocht gebruik te maken van het template formulier voor het informeren over de voortgang van het onderzoek (M1) Template Voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportages behorende bij studies die primair zijn ingediend en beoordeeld via METC management, worden via METC management ingediend. In de Handleiding WMO-beoordeling staat beschreven hoe het indienen van voortgangsrapportages via METC management verloopt.

Voortgangsrapportages behorende bij studies die niet zijn ingediend via METC management maar op de oude manier via CD-Rom of USB-stick, worden vooralsnog ingediend op de oude manier. De voortgangsrapportage mag ook via email worden ingediend. U kunt deze in pdf-format via email sturen aan metc@erasmusmc.nl onder vermelding van het MEC-nummer.

Voor studies waarvoor een toets WMO-plichtigheid of toets lokale uitvoerbaarheid heeft plaats gevonden is het aanleveren van een jaarlijkse voortgangsrapportage niet verplicht.