Reglement

Het reglement geeft, in aanmerking nemende het bepaalde in artikel 16, lid 2, onder b tot en met d van de WMO, voorschriften betreffende de inrichting en de werkwijze van de Medisch Ethische Toetsings Commissie van het Erasmus MC te Rotterdam. Daarnaast beschikt de commissie over Standard Operating Procedures, waarin een nadere uitwerking van het reglement wordt gegeven.

Reglement