... / ... / Abdominale Chirurgie / Polikliniek

Polikliniek

balie heelhunde 

Voorafgaand aan uw polikliniek bezoek

U kunt op verschillende wijze een afspraak hebben gekregen op de polikliniek: u bent door uw huisarts of behandelend specialist doorverwezen, hebt zelf een afspraak gemaakt, of u komt voor een second opinion in het Erasmus MC.

In veel gevallen zijn uw medische gegevens al doorgestuurd, maar soms neemt u ze zelf mee als u de afspraak heeft. Hoe de volgorde van de nu komende afspraken er precies uit zal zien, verschilt per medisch specialist. Globaal zijn er twee mogelijkheden:

1. Bij een aantal medisch specialisten komt u eerst op het spreekuur om kennis te maken en wordt er zo nodig aanvullend onderzoek verricht. Hierna vindt multidisciplinair overleg plaats over uw ziektegeschiedenis. Bij dit overleg kunnen radiologen, een radiotherapeut, chirurgen, internisten, oncologen, een patholoog en een nurse practioner betrokken zijn. U bent zelf niet bij deze bespreking aanwezig, maar er wordt een individueel behandelplan voor u opgesteld. Wat besproken is op het multidisciplinaire overleg hoort u dan van uw chirurg tijdens een tweede of derde polikliniek bezoek.

2. Het kan echter ook zijn dat uw gegevens die naar het Erasmus MC gestuurd zijn eerst worden besproken in het multidisciplinair overleg, alvorens u voor de eerste keer op de polikliniek komt.

Uw polikliniek bezoek

Als de afspraak voor u gemaakt is ontvangt u deze per brief thuis. Belangrijk is het dat u voor de eerste afspraak 30 minuten eerder in het Erasmus MC bent, om u bij de inschrijfbalie in te laten schrijven. De Inschrijfbalie vindt u achter de balie van Ingang 2 van de poliklinieken. Hierna wordt u verwacht in het Polikliniek gebouw, op de 1 e etage bij de polikliniek Heelkunde.

Tijdens het eerste polikliniek bezoek stelt de chirurg u vragen over uw ziekte, wordt er lichamelijk onderzoek verricht en eventueel aanvullend (bloed)onderzoek afgesproken. Vaak is voor het stellen van de diagnose en het maken van een optimaal behandelplan aanvullend beeldvormend onderzoek of een weefselafname (biopsie) nodig. Hoewel er veel aandacht is voor snelle diagnostiek kan dit aanvullend onderzoek momenteel helaas meestal niet op dezelfde dag als het bezoek aan de polikliniek plaatsvinden.

Naar aanleiding van de informatie die de chirurgen verkregen hebben tijdens het eerste bezoek aan de polikliniek en het aanvullend onderzoek wordt u besproken in het multidisciplinaire overleg. Hier wordt een behandelingplan gemaakt. Dit behandelplan wordt tijdens het tweede bezoek aan de polikliniek met u besproken.

Welke vragen zullen u gesteld worden?

Tijdens de anamnese zullen algemene vragen over uw gezondheid maar ook specifieke vragen over uw ziekte aan bod komen. Een aantal voorbeeldvragen:

- Wat zijn precies uw klachten op dit moment?

- Hoe lang heeft u deze klachten al en hoe is het beloop?

- Heeft u deze klachten eerder gehad?

- Bent u eerder ernstig ziek geweest of geopereerd?

- Komen er in uw familie soortgelijke klachten voor?

- Bent u meer vermoeid dan anders de laatste tijd?

- Bent u afgevallen?

- Wat is er tot nu toe aan gedaan om de klachten te verminderen?

- Gebruikt u medicatie? (neemt u een lijst of de verpakking mee!)

Wie komt u op de polikliniek tegen?

U meldt zich bij de balie bij de secretaresse van uw behandelend chirurg. Zij maakt uw papieren in orde, maakt afspraken voor u bij andere specialisten en wijst u de weg tijdens uw polikliniekbezoek. Bij haar kunt u terecht met vragen over de logistiek.

De polikliniekassistentes ondersteunen de chirurg bij praktische zaken zoals bloedafname en verbinden uw wonden nadat ze bekeken zijn.

Het Erasmus MC is als universitair medisch centrum een opleidingsinstituut. Dit houdt in dat er in het ziekenhuis veel aandacht aan onderwijs en opleiding wordt geschonken. Soms wordt u eerst gezien door de co-assistent. Dit is een student Geneeskunde in de laatste twee jaar van zijn/haar opleiding tot arts. Hij of zij zal u vragen stellen over uw ziekte en algemene gezondheid en lichamelijk onderzoek bij u doen, proberen uw diagnose te stellen en zo leren patienten te behandelen. Een co-assistent overlegt alles met uw behandelend specialist en behandelt u nooit zelfstandig.

Tevens worden in ons ziekenhuis nieuwe chirurgen opgeleid (" arts-assistenten" chirurgie). Tijdens hun stage op de Gastro-Intestinale Chirurgie behandelen deze artsen u zelfstandig op de polikliniek, maar ook zij overleggen altijd met uw behandelend specialist en zo nodig zullen zij uw chirurg vragen om u met hen naar u mee te kijken.

Verder bestaan voor sommige chirurgische specialismen nurse practioners. Deze gespecialiseerde verpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de directe zorgverlening aan een specifieke patiëntengroep en combineren de verpleegkundige taken met medische taken. Zij hebben vaak een zelfstandig spreekuur of zijn aanwezig op het spreekuur van uw chirurg. Zij geven u voorlichting over uw ziektebeeld en over de behandeling die u krijgt in het Erasmus MC. Tijdens uw hele behandeltraject zijn zij voor u een vast aanspreekpunt. Het kan zijn dat uw arts vraagt of u het op prijs stelt dat de nurse practitioner contact met u opneemt. Indien u dit wenst geeft de arts dat aan hen door en zal een van hen u bellen.

Voor aandoeningen van de alvleesklier is mw. C.J. Pek de nurse practitioner en voor aandoeningen van de slokdarm en maag is mw. C.M.M. Acosta-van de Griendt de nurse practitioner.


Waarom loopt de polikliniek soms uit?

Voor iedere patiënt is 10-15 minuten tijd gepland. De praktijk leert dat deze tijd slechts een indicatie is, omdat niet ieder gesprek hetzelfde is. Zo duurt een eerste gesprek, waarin de diagnose en behandeling aan bod komen veel langer dan een routine controleafspraak.

De afdeling Gastro-Intestinale Chirurgie vindt het belangrijk dat u snel op de polikliniek terecht kunt met uw probleem. De keerzijde hiervan is, dat het spreekuur daardoor soms overboekt raakt. Dit kan dan ook zorgen voor uitloop van het spreekuur, waar we uw begrip voor vragen.