... / ... / Organisatie / Samenwerking met Zorginstellingen

Samenwerking met Zorginstellingen

Voor actuele expertise uit de beroepspraktijk houdt Erasmus MC Academie via landelijke en regionale netwerken intensief contact met Zorginstellingen en gastdocenten.

Zorginstellingen
De contacten met de zorginstellingen zijn bilateraal tussen opleider en praktijkopleider als het gaat om direct contact over studenten.
Voor de overige afstemming is een formele overleg structuur. Een kwaliteitscommissie (theorieopleider en praktijkopleider), een stuurgroep (management van de zorginstelling en coördinerend opleider) en de adviesraad (bestuursvertegenwoordiging). (Schematisch overzicht overlegstructuur)
Erasmus MC Academie onderhoudt naast de interne contacten binnen het Erasmus MC de relatie met ca 36 externe zorginstellingen en daarbinnen ca 175 verschillende afdelingen met meerdere contactpersonen. In totaal gaat het over honderden reguliere contacten.
Daarnaast zijn er nog contacten in het kader van een aantal landelijke opleidingen die incidenteel door ca 25 ziekenhuizen afgenomen worden en geen continu karakter hebben maar bestaan voor de duur van de opleiding.

Gastdocenten
Voor de opleidingen wordt gebruikt gemaakt van de actuele expertise uit de beroepspraktijk. Hiervoor is een netwerk van honderden gastdocenten (vakexperts) die voor enkele uren tot enkele dagen onderwijs verzorgen voor de verschillende opleidingen. Ca 50% van de gastdocenten is Erasmus MC medewerker.

Regionaal netwerk
Erasmus MC Academie werkt samen met de Hogeschool Rotterdam en de beide ROC 's voor de verpleegkundige basisopleidingen MBO-V en HBO-V. Ook bij het tot stand komen van nieuwe opleidingen met als doel een opleidingscontinuüm te creëren met maximale doorstroom mogelijkheden van MBO tot HBO master wordt er samengewerkt met deze scholen. Het in service onderwijs van Erasmus MC Academie wordt stevig verankerd in de samenwerking.
Daarnaast participeert Erasmus MC Academie in regionale werkgroepen van de Samenwerkende Rijnmondse Ziekenhuizen in het kader van capaciteitsplanning voor kritisch functies in de zorg.

Landelijk netwerk
Erasmus MC Academie heeft een rol in het landelijke netwerk van aanbieders van Brancheopleidingen in de gezondheidszorg (VBG) en de daaraan gerelateerde gremia  zoals CZO, NFU, NVZ, beleidsniveau VWS, V&VN en andere beroepsverenigingen.
Voor de HBO-V en MBO-V participeert Erasmus MC Academie in het Netwerk van opleiders uit andere Zorgorganisaties en met instanties zoals Calibris.
Tot slot wordt geparticipeerd in- en geadviseerd bij- het beoordelen van erkenningen (CZO), het landelijke blended learning platform en het College Opleidingen en Zorg van de NFU. Op persoonlijke titel zijn (coördinerend) opleiders vertegenwoordigd in beroepsverenigingen en andere invloedrijke netwerken. 

logo SBB Logo Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Samenwerking VBG logo Logo Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra
logo Albeda college logo Hoogeschool Rotterdam
Logo Zadkine logo SRZ