... / ... / ... / Alles over CI / De selectieprocedure

De selectieprocedure

Wat er vooraf gaat alvorens u een CI krijgt.

Tijdens de selectieprocedure (op de poli KNO) zult u de onderstaande onderzoeken en gesprekken doorlopen:

Audiometrisch onderzoek

Intakegesprek
Het eerste gesprek over CI hebt u met een audioloog en een KNO-arts. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:
- het ontstaan van uw slechthorendheid en hoe uw leven zich daarna ontwikkeld heeft (u krijgt vooraf een vragenlijst toegestuurd; u wordt vriendelijk verzocht de vragenlijst thuis in te vullen en mee te brengen naar dit gesprek)
- de uitkomst van de audiometrische testen
- de uitkomst van de testen van het spraakverstaan in de spreekkamer
- inspectie van de oren door de KNO-arts
- uitleg over het verdere verloop van de selectieprocedure
- algemene uitleg over de operatie, revalidatieperiode en de te verwachten resultaten voor uw situatie.

Er wordt ook toestemming gevraagd om bij andere instanties informatie op te vragen die voor dit traject van belang kunnen zijn. Na het gesprek worden de eventuele vervolgafspraken ingepland. Hiervoor krijgt u een oproep thuisgestuurd.

Radiologisch onderzoek
Om na te gaan of het slakkenhuis en rotsbeen normaal zijn aangelegd is een scan van het hoofd nodig. Meestal is dit een CT-scan, soms is een MRI-scan nodig. Hoe dit onderzoek verloopt kunt u lezen in de aparte folder. Deze wordt meegestuurd met de oproep voor dit onderzoek.

Evenwichtsonderzoek
Soms vindt een evenwichtsonderzoek plaats. De reden om het onderzoek wel of niet te doen hangt af van de oorzaak van de slechthorendheid en de klachten die u heeft. Als er een evenwichtsonderzoek voor u wordt ingepland, en u gebruikt medicijnen, dan zal de KNO-arts met u bespreken met welke medicijnen u tijdelijk moet stoppen voor een goed resultaat van dit onderzoek.

Proef met een (ander) hoortoestel
Als u hoortoestellen draagt, beoordeelt de audioloog of de huidige hoortoestellen optimaal zijn ingesteld. Zo nodig worden ze bijgesteld of wordt een nieuw (harder) toestel voorgeschreven. Als blijkt dat het horen en verstaan met een hoortoestel of een ander soort hulpmiddel beter is dan met een CI verwacht kan worden, dan wordt het CI-traject beƫindigd. Blijken de huidige hoortoestellen nog weinig meerwaarde te hebben, of verwachten we met een CI betere resultaten, dan wordt het CI-traject vervolgd.

Logopedisch onderzoek
De logopedist gaat na wat het verloop is van uw gehoorverlies en hoe op dit moment de communicatie verloopt. Tevens worden enkele testen afgenomen om te bepalen hoe u op dit moment met uw gehoorverlies (eventueel met hoortoestellen) functioneert. De logopedist bespreekt tevens met u het verloop van de revalidatie en wat u daarin kunt
verwachten.

Gesprek maatschappelijk werker
Het is van belang om het gesprek met de maatschappelijk werker samen met uw (oefen) partner te voeren. De maatschappelijk werker bespreekt met u en uw (oefen)partner uw sociale omstandigheden, hoe u omgaat met uw slechthorendheid en de mogelijke invloed van een CI op uw leefsituatie (werk, gezin, hobby, sociaal leven). Tijdens het gesprek maakt de maatschappelijk werker samen met u een inschatting in hoeverre u in staat bent om de operatie en de revalidatieperiode goed te doorlopen. Naast de functionele veranderingen na implantatie is in het gesprek ook aandacht voor zowel de tijdsinvestering als voor de inspanningen die dit voor u en uw omgeving met zich mee gaat brengen.

Gesprek psycholoog
Op indicatie van het CI-team wordt er soms een kort psychologisch onderzoek ingepland. Het onderzoek bestaat uit een gesprek, eventueel het invullen van een vragenlijst en het doen van enkele testjes. Het onderzoek is gericht op het inzicht krijgen in aspecten van de persoonlijkheid die van belang zijn voor het kunnen doormaken van de operatie, de revalidatie en de consequenties daarvan. De psycholoog kijkt naar uw emotioneel functioneren, sociaal functioneren, communicatieve vaardigheden, doorzettingsvermogen en het kunnen omgaan met tegenslagen.

Teambespreking
De resultaten van alle bovenstaande onderzoeken en gesprekken worden tijdens de teamvergadering in het CI-team besproken. Er wordt een zorgvuldige afweging gemaakt over het wel of niet plaatsen van een CI. Ook worden eventuele aandachtspunten voor het
eindgesprek, de operatie en/of het revalidatietraject vastgesteld.

Eindgesprek
Tijdens het eindgesprek nemen de KNO-arts en de audioloog de bevindingen en aanbevelingen van de teambespreking met u door en hoort u of u wel of niet in aanmerking komt voor een implantatie.

Als u voor implantatie in aanmerking komt, wordt de operatie met u besproken. Ook wordt de procedure rondom de opname en de verwachte operatiedatum besproken. De verpleegkundige maakt op de polikliniek enkele afspraken, zoals de beoordeling door een anesthesist. Deze beoordeelt uw algehele gezondheid en eventuele voorzorgsmaatregelen die voor de operatie moeten worden getroffen. Tijdens het eindgesprek maakt u een keuze over het merk en de kleur van de processor.
Omdat er mogelijk sprake kan zijn van een iets verhoogde kans op hersenvliesontsteking (meningitis) wordt u geadviseerd om u voorafgaand aan de implantatie te laten inenten. Daarvoor krijgt u een brief mee die u aan uw huisarts kunt geven.
U kunt uiteraard op elk moment tijdens de selectieprocedure zelf beslissen te stoppen met de onderzoeken, om welke reden dan ook.

Soms kan blijken dat u niet in aanmerking komt voor implantatie. In dat geval zoeken wij samen met u naar andere mogelijke oplossingen.