Internisten/ Hematologen

Opleiding Hematologie en Nascholingscursussen

Opleiding Aandachtsgebied Hematologie
1. Introductie
2. Het opleidingsprogramma
3. Wetenschappelijke activiteiten

1. INTRODUCTIE
In het Erasmus MC wordt door de afdeling Hematologie de opleiding Aandachtsgebied Hematologie voor Internisten verzorgd. Deze opleiding kan gevolgd worden door internisten of assistent-internisten in het laatste jaar van hun opleiding. De afdeling hematologie heeft zes opleidingsplaatsen voor het aandachtsgebied. De klinische stafleden, eenieder met gespecialiseerde kennis in de verschillende aspecten van de hematologie, zijn alle nauw betrokken bij de opleiding. Deze kenmerken maken het mogelijk om voor de internisten in opleiding tot hematoloog een gestructureerd, kwalitatief hoogwaardig programma voor opleiding en onderwijs te verzorgen.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
Prof.dr. J.J. Cornelissen, coordinator opleiding aandachtsgebied Hematologie,
Tel: 010-7041367, e-mail: j.cornelissen@erasmusmc.nl
Prof.dr. P. Sonneveld, opleider aandachtsgebied Hematologie,
Tel: 010-7033740, e-mail: p.sonneveld@erasmusmc.nl

2. HET OPLEIDINGSPROGRAMMA 

2.1 Duur van de opleiding
De duur van de opleiding is 2 jaar. Deze periode voorziet in de mogelijkheid alle stages optimaal te benutten en enige ruimte te behouden voor aanpassingen naar individuele wensen. Het is te verwachten dat de opleiding voor het aandachtsgebied hematologie in de nabije toekomst eveneens een 2-jarige periode zal zijn aan het einde van de opleiding tot internist.

2.2 Schema van de opleiding
De opleiding bestaat uit zes verschillende stages, weergegeven in "Het opleidings schema". Elke stage duurt 4 maanden maar kan onder bijzondere omstandigheden 1 of 2 maanden korter of langer zijn. De eerste vier stages zijn in het Erasmus MC op de locatie Daniel den Hoed. Na een introductieprogramma van twee weken zijn drie stages gericht op hemato-oncologische (poli)-klinische patientenzorg. De derde stage heeft als focus allogene en autologe stamceltransplantatie. De vierde stage begint met een labstage op de bloedbank gevolgd door het verrichten van consulten en primair aanspreekpunt voor transfusie en hemaferese problematiek. De laatste twee stages zijn op centrum locatie met tevens accent op benigne hematologie (stolling stage) en consulten. Gedurende de gehele opleiding wordt één dagdeel poliklinische patientenzorg verricht. De nieuwe patienten met hemato-oncologische (Locatie Daniel den Hoed) en benigne hematologische (Centrum locatie) problematiek worden zoveel mogelijk op deze poliklinieken geconcentreerd.

2.3 Gestructureerd onderwijs
Het gestructureerd onderwijs bestaat uit een aantal onderdelen. De afdeling hematologie hecht er belang aan om alle internisten in opleiding tot hematoloog in de gelegenheid te stellen dit onderwijs te volgen. Indien noodzakelijk wordt patientenzorg op de afdeling tijdelijk waargenomen door het superviserende staflid. De onderdelen van het gestructureerd onderwijs zijn:

2.3.1 Introductie programma 
In de eerste twee weken van de eerste stage wordt een introductie programma gevolgd, weergegeven in "Het introductie programma". Deze introductie is gericht op 1) kennismaken met het ziekenhuis en de relevante onderdelen van de afdeling hematologie, 2) het verkrijgen van inzicht in de werkzaamheden van verschillende ondersteunende laboratoria, 3) onderwijs in de cytomorfologie van bloed en beenmerg..
2.3.2 Cytomorfologie
In aanvulling op het introductie programma wordt het onderwijs in de cytomorfologie van bloed en beenmerg voortgezet door 1) het voor-beoordelen en bespreken van beenmerg preparaten van eigen patienten, 2) de "diff van de week" waarin de preparaten van een bijzondere patient door de hematologen in opleiding zelfstandig worden beoordeeld en vervolgens gezamenlijk besproken onder leiding van een deskundig staflid.

2.3.3 Capita selecta
In een cyclus van 24 maanden worden capita selecta uit de hematologie besproken door een staflid. Eens per maand worden de onderwerpen besproken volgens het schema in "Capita Selecta uit de Hematologie". Een belangrijk doel van deze bespreking is om de hematologen in opleiding telkens een historisch overzicht te geven van de belangrijke klinische studies uit het verleden zodat zij huidige en toekomstige behandel strategieën op waarde kunnen beoordelen.

2.3.4 Journal club
Eens per twee weken bespreekt één van de hematologen in opleiding een zelf te selecteren recente publicatie, in aanwezigheid van een van de stafleden. De publicatie, bij voorkeur een grotere gerandomiseerde studie, wordt één week tevoren aan de anderen verzonden.

2.3.5 Klinische researchbespreking
Eens per twee weken worden de voorstellen voor nieuwe klinische onderzoeksprotocollen besproken in aanwezigheid van de gehele staf van de afdeling hematologie en relevante andere afdelingen (microbiologie/infectieziekten, radiotherapie, etc.).

2.3.6 Refereeravonden
Eens per maand wordt een gezamenlijke refereeravond verzorgd door de klinische en experimentele research afdelingen van de hematologie. In deze besprekingen ligt het accent vooral op de experimentele hematologie. 

3. WETENSCHAPPELIJKE ACTIVITEITEN 
In het opleidingsprogramma is tijd gereserveerd voor het verrichten van klinisch wetenschappelijke activiteiten. Het doel is het schrijven van tenminste één publicatie, bij voorkeur de resultaten van een klinisch onderzoek betreffende meerdere patiënten. De afdeling hematologie biedt mogelijkheden ter verdere verbreding en verdieping van kennis en ervaring in de klinische en experimentele hematologie in aansluiting op de opleiding voor het aandachtsgebied hematologie. Er zijn mogelijkheden om een periode als junior staflid werkzaam te zijn in de kliniek met vooral superviserende taken. Tevens zijn er mogelijkheden om een periode als junior staflid onderzoek te verrichten in de klinische of experimentele hematologie, veelal leidend tot een academische promotie.