Screenings- en vaccinatieprogramma

Screenings- en vaccinatieprogramma voor studenten

Het screenings- en vaccinatieprogramma voor studenten van het Erasmus MC is erop gericht de student te helpen bij het beperken van de gezondheidsrisico's die zij lopen tijdens het werken in de gezondheidszorg. Daarnaast heeft de student een eigen verantwoordelijkheid voor zijn gezondheid en die van degenen waarmee hij (samen)werkt, in het bijzonder collega's en patiënten. De student wordt aangeraden de aanwijzingen van docenten en /of leidinggevenden altijd in acht te nemen.

Tuberculose
Studenten zijn over het algemeen jong en gezond. De kans dat zij patiënten besmetten is daardoor erg klein. Het risico ligt vaak eerder andersom: studenten kunnen door patiënten besmet worden. Tuberculosescreening bij studenten gebeurt daarom op vrijwillige basis.

Advies
Laat in het eerste jaar een tuberculinetest (mantouxreactie) verrichten als uitgangswaarde. Bij latere omslag door besmetting kan dan profylactisch behandeld worden.

Studenten die in het kader van stages een bezoek brengen aan een gebied met een matig of hoog infectierisico wordt dringend geadviseerd om vóór aanvang van de stage een mantoux als uitgangswaarde te laten bepalen (tenzij de laatste mantoux minder dan een half jaar tevoren is verricht) en acht weken na afloop van de stage de mantoux te laten controleren of drie maanden na afloop een thoraxfoto te laten maken.

Studenten die tijdens vakanties onder primitieve omstandigheden hebben gereisd en intensieve contacten met de plaatselijke bevolking hebben gehad in gebieden met een matig/hoog besmettingsrisico, wordt eveneens dringend geadviseerd zich te laten controleren, tenzij dit twaalf weken na de reis is gebeurd.

Buitenlandse studenten uit gebieden met een matig/hoog besmettingsrisico (zie hiervoor de landenlijst op www.infectieziekten.info), die hier langer dan drie maanden willen verblijven, zijn wettelijk verplicht een eenmalige tuberculosescreening te ondergaan. Deze screening wordt gevolgd door een vrijwillige tweejaarlijkse follow-up. Studenten bij wie deze follow-up niet heeft plaatsgevonden wordt dringend geadviseerd zich voor de eerste patiëntcontacten te laten screenen.

Hepatitis B
Tijdens het eerste studiejaar krijgt de student een oproep voor een hepatitis B vaccinatie. Deze vaccinatie bestaat uit drie vaccinaties en een antistoftiterbepaling. Indien na drie vaccinaties onvoldoende beschermende antistoffen zijn aangemaakt, zal dit schema uitgebreid worden.

Na vaccinatie, registratie en titerbepaling krijgt de student, indien de uitslagen daartoe aanleiding geven, een bewijs uitgereikt waarmee hij kan aantonen dat hij geen besmettingsrisico vormt voor hepatitis B en tevens beschermd is. Bij aanvang van stages in gezondheidsinstellingen (zorgstage, coschap, buitenlandstage) moet de student dit bewijs kunnen tonen. Wanneer de student dit bewijs niet kan overleggen, is de instelling gerechtigd de student de toegang tot de stage te ontzeggen.

Rubella, Tetanus en Poliomyelitis
Er wordt vanuit gegaan dat de student deel heeft genomen aan de standaardvaccinatieprogramma's. In het eerste jaar van de studie zal dit via anamnese en aan de hand van vaccinatieboekjes worden nagegaan.

Uitvoering van het vaccinatie- en screeningsprogramma
Alle studenten worden in het eerste jaar opgeroepen voor de screening en vaccinatie voor de ad 1 t/m 3 aangegeven ziektes. De screening en vaccinatie wordt uitgevoerd door de bedrijfsgeneeskundige dienst van het Erasmus MC. Hieraan zijn voor de student geen kosten verbonden.
Ruilen is niet toegestaan, de student dient te komen op het voor hem of haar ingeplande tijdstip.
Indien de student geen gebruik maakt van de ingeroosterde mogelijkheid, dient dient hij/zij op eigen kosten bij bijvoorbeeld de GGD te zorgen voor een afdoende vaccinatie. Bewijs van deze vaccinatie (vaccinatieboekje met verklaring over de hoogte van de titer) dient de student te overhandigen bij de Screeningsunit. Ook studenten reeds eerder gevaccineerd, voor bijvoorbeeld andere opleidingen, reizen of werk dienen dit bewijs te overhandigen.


Overige risico's

MRSA
Studenten die tijdens vakanties in het buitenland opgenomen zijn geweest in een ziekenhuis (langer dan één dag) en/of invasieve medische behandelingen hebben ondergaan, dienen zich bewust te zijn van het feit dat zij MRSA-drager zouden kunnen zijn.
Zij dienen zich te laten screenen op MRSA-dragerschap voor aanvang van een stage in een Nederlandse gezondheiszorginstelling. De student dient contact op te nemen met de screeningsunit van de Afdeling Arbo & Milieu (kamer NH-817, 010 - 703 44 26, van 8:30-12:00 en van 13:00-17:00 uur) over de te volgen acties.

Ongevallen
Het Erasmus MC spant zich in een veilige (werk)omgeving te bieden aan alle gebruikers van haar gebouwen. Datzelfde doen ook bijvoorbeeld gezondheidszorginstellingen waar coschappen worden gelopen.
Mocht een student in de gebouwen of op het terrein van het Erasmus MC een ongeval overkomen dan moet hij dat melden bij de beveiligingsdienst, die de student ook zal adviseren hoe verder te handelen.
Mocht de student een ongeval overkomen als hij in het kader van zijn opleiding of stage in een andere instelling is dan wordt verzocht dit ongeval niet alleen bij die andere instelling te melden, maar ook aan het DCO door te geven wat er is gebeurd en hoe die andere instelling dit behandelt.

Prikaccidenten
Mocht een student een prik-, snij-, bijt- of spatincident oplopen dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden bij zijn begeleider. Daarnaast wordt de student geacht het prikaccidentenprotocol van Erasmus MC te volgen (zie hiervoor intranet bij afdeling Arbo en Milieu, of met zoekfunctie: prikaccident). Binnen kantooruren dient contact te worden gezocht met de interne Arbodienst (010 - 7033832); buiten kantoortijden is de dienstdoende SEH-arts het aanspreekpunt. Op het intranet(DM: niet toegankelijk voor studenten!!) staat een prikaccidentenformulier. De eerste pagina moet door de student worden ingevuld, en het formulier dient te worden ingeleverd bij de arbodienst respectievelijk de SEH.